Skånska Energis styrelse planerar att ansöka om avnotering

Report this content

Styrelsen för Skånska Energi AB (publ) planerar att ansöka om avnotering av aktierna mot bakgrund av den koncentrerade ägarbilden och mycket begränsade aktiehandeln.

Mot bakgrund av den koncentrerade ägarbilden och mycket begränsade handeln i Skånska Energis B-aktier på Nasdaq First North planerar styrelsen att ansöka om avnotering av aktierna.
Styrelsen har begärt ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden och Nasdaq Stockholm har yttrat sig över Skånska Energis framställan till nämnden. I uttalandet (AMN 2019:15), som under morgondagen kommer att bli tillgängligt på www.aktiemarknadsnamnden.se, meddelar nämnden följande.

”I det nu aktuella fallet är … , som nämnden förstår Nasdaqs yttrande, noteringskraven inte längre uppfyllda. För fortsatt notering av Skånska Energi-aktien skulle börsen enligt yttrandet komma att kräva att bolaget vidtar åtgärder för en ökad free float och likviditet. God sed på aktiemarknaden kan, i linje med vad nämnden tidigare uttalat, inte anses kräva att Skånska Energi vidtar sådana åtgärder (jfr AMN 2016:12).
    Under förutsättning att börsen meddelat Skånska Energi att fortsatt notering kräver att åtgärder av nämnt slag vidtas, kan enligt nämndens mening, som utgångspunkt, även bolaget ansöka om avnotering utan att det strider mot god sed på aktiemarknaden. Med hänsyn till att Skånska Energi, förutom moderbolaget Kraftringen, har dels en stor minoritetsägare med drygt en fjärdedel av aktierna i bolaget, dels omkring 500 mindre aktieägare får emellertid, enligt nämndens mening, god sed anses påbjuda att Skånska Energi ansöker om avnotering först efter det att marknaden informerats om avnoteringsplanerna och aktieägarna haft en rimligt lång tid på sig att avyttra sina aktier eller på annat sätt agera med anledning av informationen. Enligt nämndens mening bör därför ansökan om avnotering ges in tidigast tre månader efter det att marknaden informerats om avnoteringsplanerna, förutsatt givetvis att noteringskraven inte heller då är uppfyllda.”

Nasdaq Stockholm har med anledning av den förutsättning som Aktiemarknadsnämnden uppställer i början av det andra citerade stycket ovan bekräftat till Skånska Energi att fortsatt notering skulle kräva åtgärder för ökad så kallad free float och likviditet.

Skånska Energi informerar genom detta pressmeddelande om planerna på att ansöka om avnotering av Skånska Energis aktier. Styrelsen avser att ansöka om avnotering tidigast tre månader efter dagen för pressmeddelandet och endast om noteringskraven inte heller då är uppfyllda.

En avnotering innebär bland annat att aktierna inte längre är föremål för organiserad handel på First North och att bolaget inte längre är skyldigt att lämna information till marknaden i enlighet med reglerna på First North och EU:s marknadsmissbruksförordning. Äganderätten till aktierna påverkas dock inte och aktieägarna har kvar sina rättigheter enligt aktiebolagslagen.

Denna information är sådan som Skånska Energi AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl 17.30.

För ytterligare information kontakta:
Marianne Sernevi, VD och Koncernchef
Tel växel: 046-507 00
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se       

Fredrik Lundgren, CFO
Tel: 046-507 44
E-post: fredrik.lundgren@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vattenkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser är Erik Penser Bank, kontaktuppgifter: mejl certifiedadviser@penser.se eller telefon 08-463 83 00.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.

Dokument & länkar