Omvandling av aktier i Skanska AB

Report this content

Enligt Skanska AB:s bolagsordning äger innehavare av aktier av serie A rätt att hos bolaget påkalla omvandling av sådan aktie till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

I samband med omvandling av aktier har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under september 2021 har på aktieägares begäran 1 732 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 596 972 402.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 674 370 aktier av serie A och 400 228 702 aktier av serie B.

Denna information är sådan information som Skanska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 30 september 2021 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

André Löfgren, Senior Vice President Investor Relations, Skanska AB, tel: 010 448 13 63

Direktlinje för media, tel: 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar bidrar Skanska till ett bättre samhälle genom att erbjuda innovativa och hållbara lösningar. Koncernen har cirka 32 500 medarbetare och omsättningen under 2020 uppgick till 159 miljarder kronor.