Skanskas sexmånadersrapport jan-jun, 2002

Report this content

SKANSKAS SEXMÅNADERSRAPPORT JAN-JUN, 2002 Förbättrat resultat i byggrelaterade verksamheter Första sex månaderna i korthet · Orderingång 69,6 (93,6) miljarder kronor · Orderstock 143,4 (191,5) miljarder kronor · Nettoomsättning 72,2 (79,4) miljarder kronor · Rörelseresultat i byggrelaterade tjänster och projektutveckling, kärnverksamheten, 1 050 (1 460) Mkr · Resultat efter finansnetto 392 (1 076) Mkr Claes Björk, Skanskas koncernchef kommenterar halvårsutfallet: "Resultatet från våra byggrelaterade verksamheter för det första halvåret förbättrades till 1 097 (217) Mkr trots en lägre nettoomsättning jämfört med samma period förra året. Rörelseresultatet är lägre än förra året vilket beror att försäljningsresultatet från projektutvecklingsverksamheten endast uppgick till 44 (1 322) Mkr. Ett fortsatt starkt intresse från utländska köpare av svenska fastigheter stöder vår målsättning att genomföra fastighetsförsäljningar under hösten. Projektutvecklingsverksamheten har under de senaste fyra åren genererat en årlig marknadsjusterad totalavkastning om i genomsnitt 18 procent. Vi har sålt fastigheter till ett värde om 12 miljarder de senaste fyra åren och vi kommer att fortsätta att ha en hög värdeskapande omsättningstakt i projektutvecklingen även i framtiden." "Orderingången förbättrades överlag i det andra kvartalet jämfört med det första kvartalet i år." "Resultatet i våra amerikanska verksamheter utvecklades fortsatt positivt. Rörelsemarginalen ökade till 2,7 (1,7) procent för det första halvåret. Den högre andelen infrastrukturbyggande, som har högre marginaler än kommersiellt byggande, har mer än väl kompenserat den lägre affärsvolymen inom kommersiellt byggande. Utsikterna för infrastrukturbyggande i USA är mycket goda. Med förvärvet av väg- och anläggningsbolaget Yeager Construction i södra Kalifornien är vi väl positionerade för att ta del av de ökande infrastrukturinvesteringarna i en av de största och snabbast växande amerikanska staterna. Även de europeiska och nordiska verksamheterna visar förbättrade resultat, framförallt våra verksamheter i Tjeckien och Storbritannien. Personalantalet i Exbud Skanska, den polska verksamheten, reducerades förra året och anpassades till en lägre affärsvolym, men marknadsläget i Polen är fortfarande svagt. Utsikterna för de nordiska och europeiska verksamheterna är likartade, med en stabil utveckling för bostads- och infrastrukturbyggande medan kommersiellt byggande mattas av." "Mot bakgrund av den fortsatta försvagningen inom IT- och telekomsektorn avvecklas koncernens återstående verksamheter inom affärsenheten Skanska Telecom Networks." "Den negativa utvecklingen på aktiemarknaderna påverkade värdet på de svenska pensionsstiftelserna. För att säkra de svenska pensionsåtaganden reserverades den bedömda helårseffekten om 334 Mkr i resultatet för det första halvåret." Skanska AB Stockholm den 29 augusti 2002 För frågor kontakta: Hans Biörck, Finansdirektör och vVD, +46 (0)8 - 753 88 00 Peter Wallin, Direktör, Investor Relations, +46 (0)8 - 753 88 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00500/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00500/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar