• news.cision.com/
  • Skanska/
  • Skanskas strategiska genomgång klar: Skanska fokuserar för att ge säkrare resultat

Skanskas strategiska genomgång klar: Skanska fokuserar för att ge säkrare resultat

Report this content

Skanskas strategiska genomgång klar: Skanska fokuserar för att ge säkrare resultat I september 2002 bekräftade Skanskas nya VD Stuart Graham och Skanska AB:s styrelse sitt fortsatta stöd för koncernens internationella strategi med byggverksamhet på utvalda hemmamarknader, fokuserad projektutveckling och facilities management. Denna strategi innebär att Skanska ska: · vara nr 1 eller 2 på varje hemmamarknad vad gäller storlek och lönsamhet · vara ledande projektutvecklare på utvalda marknader och specifika produktområden · ha en värdeskapande facilities management-verksamhet Under det fjärde kvartalet 2002 har Skanskas koncernledning genomfört en analys av hur affärsenheterna bedöms kunna uppfylla dessa strategiska mål. Denna genomgång har resulterat i följande slutsatser: 1. Genom den snabba expansionen under senare år har Skanska skapat en god plattform för verksamheten, Skanska är omsättningsmässigt nummer 1 i Europa och nummer 2 i USA. Ledningens ansträngningar fokuseras nu på genomförande för att uppnå ökad stabilitet i koncernens intjäning. Det är därför nödvändigt att fortsätta att konsolidera koncernen och den tillväxt som skett över de senaste åren. 2. Verksamheten kan drivas med en lägre nivå på det sysselsatta kapitalet. Byggverksamheten ska drivas med låg kapitalbindning. Det sysselsatta kapitalet inom projektutveckling, i synnerhet beträffande färdigställda projekt, ska reduceras. 3. Inom byggenheterna finns en betydande potential att öka lönsamheten med nuvarande nettoomsättning. Detta ska ske genom förbättrad effektivitet och styrning av verksamheten. 4. Förstärkt fokus på kapitalutnyttjande baserat på risknivå och avkastning. Rapportering och beskrivning av affärsenheter och verksamhetsgrenar kommer att bli tydligare. Avkastning på sysselsatt kapital ska vara en nyckelfaktor vid bedömning av all verksamhet. Åtgärder som ska genomföras under 2003 och 2004 Byggverksamheten - Fokusera på hemmamarknader inom byggverksamheten - Lägga ned affärsenheten Skanska International Projects - enheten för projektexport är inte i linje med koncernens strategiska inriktning på hemmamarknader. De nio pågående projekten i enheten kommer att fullföljas, men anbud på nya projekt kommer inte att lämnas. - Lämna vissa mindre marknader som Ungern, Lettland och Litauen. - Optimera rörelsemarginalerna på varje hemmamarknad. - Byggverksamhetens affärsenheter ska helt upphöra med projektutveckling där koncernens kapital investeras. - Noga följa utvecklingen i de svenska och norska byggverksamheterna och de pågående omstruktureringarna av de polska och danska affärsenheterna. - Fortsätta satsningen på tillväxt i USA, Storbritannien och Tjeckien. - Begränsa den sydamerikanska verksamheten till specificerade sektorer: kraftverk, kraftöverföring samt olje- och gasindustri, samtidigt som kapitalbindningen begränsas. Projektutveckling av bostäder - Särskilja rapporteringen av egenutvecklade bostadsprojekt inom de europeiska affärsenheterna för att tydligt visa avkastningen på sysselsatt kapital. (Dessa rapporterades tidigare inom byggverksamheterna) - Avveckla enheten för projektutveckling av bostäder i USA - Skanska är inte, och kommer inte att bli, marknadsledande inom denna sektor. - Avveckla enheten för projektutveckling av bostäder i Danmark. - Minska det sysselsatta kapitalet. Projektutveckling av kommersiella lokaler, BOT och PFI (privatfinansierad infrastruktur) - Begränsa projektutvecklingen av kommersiella lokaler (kontor och butiker) till storstadsområdena i Sverige samt till Köpenhamn, Warszawa, Prag och Budapest. - Avveckla de kommersiellt intressanta kontorsfastigheter som ägs av affärsenheterna i byggverksamheten. - Reducera det sysselsatta kapitalet inom den kommersiella projektutvecklingen från 13,4 miljarder kronor (september 2002) till 8 miljarder kronor till slutet av 2004. Sammantaget är hälften av målnivån för sysselsatt kapital avsedd för pågående projekt och råmark. - Skanska har fortsatt fokus på att skapa nya projekt när marknadsläget så medger. Detta finns avspeglat i målnivån för sysselsatt kapital. - Fortsatt försiktig expansion av BOT- och PFI-verksamheten med fokus på länder där Skanska har byggande enheter. Facilities management - Intensifierad satsning på att utveckla en värdeskapande verksamhet under kommande treårsperiod. Nedskrivningar och kostnadsreserveringar i det fjärde kvartalets resultat Goodwill kommer att skrivas ned med 1,6 miljarder kronor i det fjärde kvartalets resultat 2002. Koncernens goodwill kommer efter nedskrivningarna att uppgå till cirka 5,6 miljarder kronor, se tabell nedan. Nedskrivningar av goodwill Miljarder kronor Skansk Selmer Gammon Tota Grou a Skanska Skanska l p Polen Effekt på -0,6 -0,6 -0,4 -1,6 -1,6 sysselsatt kapital Återstående 0 1,7 0,2 1,9 5,6 goodwill Omstruktureringskostnader för verksamheter som lämnas beräknas uppgå till 0,5 miljarder kronor, av vilket 0,1 miljarder kronor är nedskrivningar av tillgångar och kommer inte att belasta kassaflödet. Återstående 0,4 miljarder kronor utgörs av personalkostnader i samband med avvecklingen av verksamheter. Finansiella mål (se tabell 1) Koncernens sysselsatta kapital kan reduceras från 36 miljarder kronor till 30 miljarder kronor, en minskning med ca 20 procent, med bibehållande av nuvarande verksamhet. Tillväxtmål för nettoomsättningen avseende 2003 och 2004 kommer inte att lämnas. Bygg- och facilities management-verksamheterna kommer att styras baserat både på avkastning på sysselsatt kapital och på rörelsemarginal. Strävan är att uppnå en kreditrating motsvarande BBB/BBB+. Givet detta och den rådande ekonomiska situationen sätts målintervallet för skuldsättningsgraden till 0,1-0,3x. Detta baseras på kapitalfördelningen mellan de olika verksamhetsgrenarna, vilken redovisas i tabell 1. Rapportering Koncernens rapportering utökas med finansiell information om verksamhetsgrenar vid sidan om de separata hemmamarknaderna. Den nya rapporteringsstrukturen kommer att tillämpas fr.o.m. det andra kvartalet 2003. Viktiga åtgärder för förbättrade resultat - Riskanalys - Decentraliserad/integrerad styrmodell - Fokus på ledarutveckling och etik (Code of Conduct) - Styrning av overheadkostnader - Strukturerad kapitalstyrning - Minskad nettoskuldsättning Kontinuerlig utvärdering Koncernens organisationsstruktur kommer fortsatt att utvärderas under 2003 för att optimera effektivitet och lönsamhet. Inbjudan till telefonkonferens En telefonkonferens för analytiker, investerare och media kommer att arrangeras idag kl 13.00. Medverkar gör representanter för Skanskas koncernledning. För att delta i konferensen, ring telefonnummer +44 (0)20 7162 0125, senast fem minuter innan konferensen börjar. Det går även bra att lyssna på en inspelning av konferensen ca en timme efter att den är avslutad på www.skanska.com. Från kl 10.00 kommer också ett kort presentationsmaterial att finnas tillgängligt på samma adress. Bilaga: Tabell 1 Finansiella mål För ytterligare information, kontakta: Peter Wallin, direktör, investor relations, Skanska AB, tel 08-753 8800 Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB, tel 08-753 87 47 Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se Tabell 1 [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/14/20030114BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/14/20030114BIT00050/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar