Pilotkontroller visar att felaktig folkbokföring används för att begå brott

Report this content

Skatteverket har i en pilotkontroll identifierat 500 adresser som misstänkts ingå i avancerade brottsupplägg. Resultatet visar att adresserna var kopplade till bland annat svartarbete, penningtvätt, skattebrott, bedrägerier, skenäktenskap.

Kontrollerna har genomförts inom ramen för ett regeringsuppdrag och i samverkan med elva andra myndigheter som tillsammans arbetar mot organiserad brottslighet. Syftet har varit att kartlägga om, och i så fall hur, felaktig folkbokföring ingår i brottsliga upplägg. Skatteverket lämnade rapporten ”Strategiska adresser” med resultaten till regeringen 1 oktober.

Varje adress påminde om toppen på ett isberg, säger Anders Klaar, Skatteverkets projektledare. Den ledde vidare till ännu fler adresser, individer och företag, där de flesta ingick i brottsliga upplägg.

Under arbetet med kontrollerna har flera brottshärvor nystats upp utifrån misstänkta adresser. Det kan till exempel handla om en fastighet som köps för brottsvinster. Den blir bostad för personer utan uppehålls- eller arbetstillstånd, som mot mycket låga löner renoverar fastigheten. När den sedan säljs tvättas brottsvinsterna vita.

De allra flesta i Sverige är rätt folkbokförda, eftersom det finns starka incitament att vara det. Men globalisering, migration och mer komplicerade familjeförhållanden ställer allt högre krav.

Det är en stor utmaning att anpassa handläggning, kontrollrutiner och IT-system, säger Peter Sävje, chef för Skatteverkets folkbokföring. Det är även uppenbart att de rättsliga förutsättningarna inte har anpassats fullt ut till de behov vi ser i dag.

I folkbokföringen görs löpande kontroller och utredningar. Samtliga företeelser och upplägg som redovisas i rapporten träffar myndigheten på i ordinarie handläggning och kontrollverksamhet.

– Skillnaden är att vi nu under en koncentrerad tidsperiod haft större möjlighet till samarbete, då uppdraget varit inriktat på organiserad brottslighet där det finns särskilda sekretessbrytande regler, säger Peter Sävje.

Rapporten innehåller utöver kartläggningen även rekommendationer. Skatteverket och samverkande myndigheter föreslår bland annat minskad sekretess mellan myndigheter. Vidare föreslås att personer som hjälper kriminella med råd om upplägg eller tillhandahåller folkbokföringsadresser för brottsliga syften ska kunna straffbeläggas.

Vi ser också att det är nödvändigt med säkra och unika identiteter, säger Anders Klaar. Därför måste frågan om biometriska data knutna till  identiteter utredas snarast. Det skulle inte bara försvåra för de kriminella som begår brotten, utan är även en trygghet för oss alla eftersom risken att få sin identitet kapad minskar och att vi vet säkert vem vi interagerar med.

Pilotprojektet har pågått sedan juni 2020. I samverkan ingår Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Faktaruta:

  • Cirka 500 strategiska adresser identifierades.
  • 1 579 färdiga utredningar har gjorts, fler pågår.
  • Utredningarna omfattar 675 individer med personnummer och 904 med samordningsnummer.
  • Cirka 200 av dessa har Skatteverket efter kontroll registrerat som utvandrade.
  • Skatteverket upptäckte 150 misstänkta fall av utnyttjade identiteter.
  • Skatteverket har gjort ett 40-tal anmälningar om folkbokföringsbrott, fler väntas från pågående utredningar.

Länk till rapporten.

Bilder på kontaktpersoner under Skatteverkets pressbilder på webben

Kontaktpersoner för media

Anders Klaar, verksamhetsutvecklare, 010-574 96 91

Skatteverkets presstjänst, 010-574 89 60

Vid allmänna frågor, kontakta Skatteupplysningen, 0771-567 567

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Taggar:

Prenumerera