Positiv utveckling i flera affärer ger förbättrat resultat

Hittills har 2017 präglats av mycket låga elcertifikatspriser medan elpriserna varit högre än samma period 2016. Högre vindkraftproduktion, en positiv kundutveckling samt ökad lönsamhet i värmeaffären gör att resultatet till och med augusti är högre än samma period 2016.

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 206 miljoner kronor jämfört med 2 114 miljoner kronor motsvarande period 2016.
  • Koncernens resultat (EBIT) för perioden 1 januari till 31 augusti uppgick till 283 miljoner kronor jämfört med 232 miljoner kronor motsvarande period 2016.
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 256 miljoner kronor jämfört med 199 miljoner kronor motsvarande period föregående år.
  • Investeringarna uppgick till 265 miljoner kronor jämfört med 217 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Kommentar från Joachim Nordin, administrativ chef
Skellefteå Kraft levererar ett bättre ekonomiskt resultat till och med augusti jämfört med samma period förra året. Resultatökningen kan bland annat förklaras av högre vindkraftproduktion, lägre fastighetsskatt och bättre lönsamhet i vår försäljningsverksamhet.

Vindkraftproduktionen ligger fram till och med augusti 90 GWh högre än motsvarande period föregående år, främst kopplat till fler verk i drift och en betydligt bättre medelvind. Jämfört med samma period 2016 är resultatet för vindaffären förbättrat men vindkraften riskerar däremot att kraftigt tyngas av fortsatta låga elcertifikatspriser. Under inledningen av 2017 har effekten av de låga elcertifikatspriserna dämpats av tidigare gjorda prissäkringar.

Den positiva utvecklingen i värmeaffären är bland annat kopplat till att den nya rökgaskondenseringen på Hedensbyn varit i drift hela året.

De prognostiserade produktionsvolymerna för vattenkraften är högre än budget vilket kommer lyfta resultatet för vattenkraftaffären under kvarvarande del av året.

Resultatprognosen för helåret 2017 pekar på ett rörelseresultat (EBIT) på 367 miljoner kronor.

För mer information kontakta: 
Joachim Nordin, administrativ chef Skellefteå Kraft 
Mobil: 072-200 28 40
E-post: joachim.nordin@skekraft.se 

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar.

Prenumerera

Media

Media