Skellefteå Krafts delårsrapport januari till april 2019

Report this content

Skellefteå Kraft redovisar sitt resultat för januari till april 2019. Förutom det ekonomiska resultatet redovisar vi även hur verksamheten påverkat människor och miljö.

Skellefte Kraft

Hållbar lönsamhet
Höga elpriser och god vindkraftsproduktion bidrar till ett resultat på samma nivå som 2018. Inledningen av året har kännetecknats av såväl högre intäkter som högre kostnader. Intäkterna har ökat tack vare ökad försäljningsvolym och högre elpriser. Kostnaderna har också ökat till följd av ökad elhandelsomsättning och att bränsletillgången varit knapp, vilket drivit upp bränslepriset i värmeaffären.

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 938 miljoner kronor jämfört med 1 673 miljoner kronor motsvarande period 2018.
  • Koncernens resultat (EBIT) för perioden 1 januari till 30 april uppgick till 351 miljoner kronor jämfört med 349 miljoner kronor motsvarande period 2018.
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 344 miljoner kronor jämfört med 346 miljoner kronor motsvarande period föregående år.
  • Investeringarna uppgick till 217 miljoner kronor jämfört med 187 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Kommentar från Elin Bergsten, ekonomichef:
Produktionen av vattenkraft har varit 200 GWh sämre jämfört med ifjol, medan vindkraftsproduktionen varit 100 GWh bättre till följd av goda medelvindar. Högre elpriser under 2019 gör att resultaten mellan åren är jämförbara. Prognosen för helåret pekar dock på ett lägre rörelseresultat (EBIT) än fjolåret, 544,7 miljoner kronor jämfört med 679,7 miljoner kronor 2018. I mars tog vi beslutet att bygga en av Sveriges största datacenterparker utanför Skellefteå. Parken kommer att drivas av 100 procent förnybar energi. Genom partnerskap med tyska NDC Datacenters GmbH möter koncernen behovet hos en bransch som växer kraftigt och bidrar samtidigt till regionens utveckling.

I april gick Skellefteå Kraft in som delägare i bolaget Exeri AB, ett företag som utvecklar system för övervakning av elnätet och som gör det möjligt att snabbare kunna åtgärda strömavbrott. Satsningen på övervakning av elnät är unik och ett steg mot vår målsättning att effektivisera med digital teknik.
Skellefteå Kraft har lanserat ett nytt energikoncept för fastighetsägare som baseras på en tjänst där fokus flyttas från förbrukad kilowattimme till en tjänst för energianvändning som är hållbar för både fastigheten och kringliggande samhälle. Skellefteås nya kulturhus blir först ut med att testa lösningen.

Trygga leveranser
Den stora utbyggnaden av elnätet i och runt Skellefteå fortsätter enligt plan för att möjliggöra nya industrietableringar och stadens tillväxt. Även fibernätet växer och förtätas i hög takt. Det nationella målet är att 98 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 1 000 mbit/s senast 2025.

Attraktiv arbetsgivare
Vår likabehandlingsgrupp har påbörjat arbetet med att HBTQ-certifiera sitt arbete på företaget. Målet är att få mer kunskap, förståelse för HBTQ-frågor och även arbeta fram en handlingsplan för inkludering. Ett tjugotal personer deltar.
Vi har rekryterat deltagare till vårt trainee-program. Till hösten kan vi då välkomna tre nyutexaminerade ingenjörer till Skellefteå Kraft.
Efter intensiva rekryteringsmånader är Skellefteå Kraft 665 tillsvidareanställda. Jämfört med 614 i fjol. Ökningen har främst skett inom Energiservice AB.

Förnybar energiproduktion
Vi har påbörjat ett arbete med Skellefteälven. Syftet är att samla in och presentera data om vår verksamhet, dess miljöpåverkan och utreda förutsättningar för miljöåtgärder. Förutsättningar och kostnader för miljöåtgärder analyseras i relation till lokal miljönytta. Utredningen kommer att ligga till grund för vårt fortsatta arbete med miljöanpassning utifrån målsättningen att uppnå maximal miljönytta i relation till kostnader och produktionsbegränsningar.
Länsstyrelsen har lämnat över fem ärenden till polismyndigheten som rör händelser under 2018. De gäller överskridande av tillåtna vattennivåer i samband med vårflod i Agnäs, Bygdsiljums och Åman Övre kraftverk. De avser även driftstörning i Åman Övre samt ett oljeutsläpp i Krångfors.
Ansökan om ombyggnad av fiskväg vid Hednäs kraftstation har tagits tillbaka då anläggningen är bland de första som ska omprövas för att erhålla moderna miljövillkor. Prövningen är planerad till 2021.

Kommentar från Catarina Hägglund, chef kommunikation och hållbarhet:
Skellefteå Krafts verksamhet är beroende av ett stort antal leverantörer och entreprenörer och vi månar om goda relationer med dem. Just nu pågår ett arbete för att utveckla vårt ansvar i leverantörskedjan. Vårt mål är att alla inköp ska vara hållbara ur ett livscykelperspektiv. Vägen dit handlar om ansvarsfulla, utvecklande leverantörsrelationer och att de vi jobbar med ska uppfylla samma krav på miljömässigt och socialt ansvar som vi ställer på oss själva.
Vi har inlett ett nytt samarbete med Berguv Nord, en stiftelse som arbetar med forskning och aktiviteter för att skydda den utrotningshotade berguven. Berguven är fridlyst men hotas av förändringar i sin livsmiljö, bland annat förekomsten av miljögifter, avverkning och andra störningar. Samarbetet syftar till att förbättra och stödja en hållbar utveckling för både arten berguv och bidra till stiftelsen Berguv Nords verksamhet samt ligger i linje med vårt fokus på biologisk mångfald som har beröring med vår verksamhet. Under perioden har det gjorts en inventering av berguv i regionen. Första rapporten kommer i maj-juni.

Hela delårsrapporten finner du på vår hemsida.

För mer information:
Elin Bergsten, ekonomichef, Skellefteå Kraft
Mobil: 070-557 25 21
E-post: elin.bergsten@skekraft.se

Catarina Hägglund, chef kommunikation och hållbarhet Skellefteå Kraft
Mobil: 070-511 11 55
E-post: catarina.hagglund@skekraft.se

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent förnybar.