Skellefteå Krafts resultat 2017

Report this content

Skellefteå Kraft redovisar sitt resultat för 2017 utifrån tre olika hållbarhetsperspektiv. Förutom det ekonomiska resultatet redovisar vi även hur verksamheten påverkat människor och miljö.

Ekonomiskt ansvar
Det ekonomiska bokslutet för 2017 visar att Skellefteå Kraft gjorde ett rörelseresultat på 337 miljoner kronor, jämfört med 437 miljoner 2016. Rörelseresultatet överträffade plan men blev 100 mnkr lägre än 2016. Den löpande verksamheten har levererat bättre än föregående år, men fortsatt mycket låga elcertifikatspriser har inneburit ett nedskrivningsbehov inom vindkraftaffären.

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 465 miljoner kronor, jämfört med 3369 miljoner kronor 2016.
 • Koncernens resultat (EBIT) minskade till 337 miljoner kronor, jämfört med 437 miljoner kronor 2016.
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 289 miljoner kronor, jämfört med 385 miljoner kronor 2016.
 • Investeringarna uppgick till 621 miljoner kronor, jämfört med 410 miljoner kronor 2016.
 • Bidraget till kommunens övriga verksamhet, inklusive föreslagen utdelning, uppgår till 227 miljoner kronor, jämfört med 220 år 2016.

Kommentar från Joachim Nordin, chef ekonomi och administration:
Resultatet för 2017 överträffade våra förväntningar men blev 100 miljoner kronor lägre än 2016. På plussidan kan nämnas att vi haft goda vattenflöden, att elpriserna vänt uppåt något och att sänkningen av fastighetsskatten på vattenkraft börjat ge effekt. På minussidan ser vi att fortsatt mycket låga elcertifikatspriser vid bokslutstillfället innebär att marknadsvärderingen av de äldre och mindre vindkraftparkerna resulterat i ett nedskrivningsbehov på 165 mnkr. Sammantaget har våra affärsområden levererat bättre resultat än föregående år, och vi har stärkt vår marknadsposition vad gäller antalet handelskunder. Vädersäkring av elnätet innebär fortsatt stora investeringar där det främst investerats i förläggning med kabel. Även inom Skellefteå Kraft Fibernät pågår ett omfattande investeringsprogram och bolaget fortsätter att uppvisa en god kund- och lönsamhetstillväxt. Svenska Stadsnätsföreningen utsåg också 2017 Skellefteå Kraft Fibernät till årets svenska stadsnät. De effektiviseringsprogram som initierats under de föregående åren följer plan och har hittills levererat resultatförbättringar på över 200 mnkr.

Läs hela årsredovisningen på vår webb

Socialt ansvar
Medarbetare
Vi mäter regelbundet genom medarbetarundersökningar hur våra medarbetare upplever Skellefteå Kraft som arbetsplats. Resultatet för motiverad medarbetarindex, MMI, blev 71 i 2017 års undersökning, en tydlig ökning jämfört med 2016, och bättre än genomsnittet för branschen. Vi har de senaste åren arbetat med en aktiv handlingsplan med att stärka framför allt områdena organisation, ledarskap och internkommunikation och ser nu effekt av detta. Efter en tid med ökande sjukfrånvaro har vi under de två senaste åren glädjande haft en nedåtgående trend. Sjukfrånvaron hamnade på 2,6 procent under 2017 vilket kan ställas i relation till visionen att vi inte ska ha någon arbetsrelaterad ohälsa bland medarbetarna.

 • Medarbetarindex 71, jämfört med 66 år 2016
 • Sjukfrånvaro 2,6 procent, jämfört med 3,0 2016
 • Olyckor med sjukfrånvaro per miljon arbetade timmar 4,3% jämfört med 1,05% 2016

Samhälle
Det är avgörande för vår verksamhet att våra kunder kan lita på att får sin el och värme. Vi arbetar både med att säkerställa en tillförlitlig el- och värmeproduktion och med att minska antalet avbrott i våra elnät. Under 2017 inträffade inga större stormar som orsakade störningar i elleveransen.

 • Antal avbrott per kund 1,3, jämfört med 1,8 år 2016
 • Avbrottstid per kund 77 min per kund jämfört med 99 min per kund år 2016

Miljöansvar
Skellefteå Kraft vill nå en 100 procent hållbar och förnybar energiproduktion. År 2017 var andelen förnybar energiproduktion 88 procent, en liten ökning jämfört med 2016. Vi har sett över våra miljömål och bland annat förtydligat att Skellefteå Krafts energiproduktion ska vara fossilfri 2040. Vi minskade också utsläppen av koldioxid från fossila bränslen med 23 procent jämfört med året innan. Det förklaras av ett nytt avtal med Alholmen kraftvärmeverk som innebär att vi med hjälp av ursprungsgarantier ”öronmärker” vår andel av produktionen från anläggningens förnybara produktion. Vi ser det som ett sätt att driva på utfasningen av de icke förnybara bränslena.

 • Andel förnybar energiproduktion 87,7 procent, jämfört med 87,6 procent år 2016.

Kommentar från Catarina Hägglund, chef kommunikation och hållbarhet:
Vi fortsätter resan mot ett 100 procent förnybart energisystem 2040. Norra Sverige och Skellefteå Kraft har mycket goda förutsättningar för fortsatta investeringar och utveckling i förnybar energiproduktion. Under 2017 startades och genomfördes flera olika projekt och åtgärder för att minska påverkan på människor och miljö. Nio vattenkraftföretag, däribland Skellefteå Kraft, lanserade under sommaren förslaget till en gemensamt finansierad miljöfond. ”Vattenkraftens miljöfond” är ett frivilligt samarbete mellan bolagen för att finansiera miljöåtgärder i svensk vattenkraft så att Sverige lever upp till EU-rätten och dess krav på vattenverksamheter. Vi fortsätter arbetet med att bygga hållbarhetsarbetet inifrån. Under året har medarbetare gått en webbaserad hållbarhetsutbildning och en fördjupad miljöutbildning för att öka förståelse varför hållbar utveckling är viktigt och hur alla kan bidra. Under året har vi även testat en metod för att mäta värdet av samhällsnytta för att kunna se värdet av våra sponsringssatsningar. Analysen visade att sponsring av Sunnanå SK flickfotboll motsvarar ett värde på cirka 20 000-30 000 kr per flicka och år.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på vår webb

För mer information kontakta: 
Joachim Nordin, chef ekonomi och administration, Skellefteå Kraft
Mobil: 072-200 28 40
E-post: joachim.nordin@skekraft.se 

Catarina Hägglund, chef kommunikation och hållbarhet Skellefteå Kraft 
Mobil: 070-511 11 55
E-post: catarina.hagglund@skekraft.se

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar och förnybar.