Skellefteå Krafts resultat 2018

Report this content

Skellefteå Kraft redovisar sitt resultat för 2018 utifrån tre olika hållbarhetsperspektiv. Förutom det ekonomiska resultatet redovisar vi även hur verksamheten påverkat människor och miljö.

Skellefte Kraft redovisar sitt resultat ur tre perspektiv ekonomi samhlle och milj

Ekonomiskt ansvar

Företagsekonomiskt blev 2018 ett mycket bra år, sammantaget gör vi ett av våra bästa rörelseresultat någonsin, 680 miljoner kronor, vilket är drygt 340 miljoner kronor mer än 2017. Nettoomsättningen uppgick till 4 421 miljoner kronor, jämfört med 3 465 miljoner kronor 2017.

  • Koncernens resultat (EBIT) ökade till 680 miljoner kronor, jämfört med 337 miljoner kronor 2017.
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 651 miljoner kronor, jämfört med 289 miljoner kronor 2017.
  • Investeringar i anläggningar uppgick till 728 miljoner kronor, jämfört med 623 miljoner kronor 2017.
  • Bidraget till kommunens övriga verksamhet, inklusive föreslagen utdelning, uppgår till 229 miljoner kronor, jämfört med 226 år 2017.

Kommentar från Elin Bergsten, ekonomichef.
Stigande elpriser och högre priser på elcertifikat och ursprungsrätter är en del av förklaringen till att resultatet förbättrats. Utöver det har alla affärsområden levererat ett bättre resultat än föregående år, vilket känns extra glädjande. Våra effektiviseringsprogram följer plan och fortsätter leverera resultatförbättringar. Inom elhandelsaffären fortsätter kundtillväxten och lönsamheten att öka. Under året har vi förvärvat Elverket Vallentuna från Ellevio vilket innebär att vi vuxit med 21 000 nya kunder. Året har i hög grad präglats av den snabba utvecklingen och tillväxten i Skellefteå med omnejd, inte minst drivet av den pågående etableringen av Northvolts batterifabrik. Under året har vi ingått ett strategiskt partnerskap med företaget vilket innebär möjligheter till flera olika projekt, även med andra bolag som Northvolt samarbetar med.  Vi har även blivit delägare i Charge Amps, ett företag som utvecklar produkter för laddning av elbilar.   

Läs årsredovisningen i sin helhet här

Socialt ansvar

Medarbetare
Vi genomför årligen en medarbetarundersökning som ett viktigt verktyg att hålla oss uppdaterade om vår organisations och våra medarbetares mående och prestationsförmåga. Resultatet 2018 var något sämre än föregående år, vilket delvis kan förklaras av att omorganisation, ombyggnation och snabb tillväxttakt påverkat många medarbetare. För att värna medarbetarnas välmående följer och mäter vi stressnivån i organisationen och tar fram handlingsplaner. Undersökningen visar även att medarbetarna har hög kännedom om vår uppförandekod och likabehandlingsarbetet samt ger högt betyg vad gäller möjlighet att förena arbete med föräldraskap. Under 2018 nåddes vårt mål om att andelen kvinnliga chefer ska vara lika stor som andelen anställda kvinnor. 

  • Medarbetarindex 67, jämfört med 71 år 2017.
  • Sjukfrånvaro 2,8 procent, jämfört med 2,6 föregående år.
  • Olyckor med sjukfrånvaro per miljon arbetade timmar 1,8 jämfört med 4,3 år 2017.

Samhälle
Antalet störningar i elnätet har varit fler under 2018 än året innan. Stora mängder snö föll på ledningarna under vintern 2017/2018, åskväder under sommaren och stormar under hösten har orsakat störningar. Vi investerar mer än någonsin för att göra återstående friledning i elnätet mindre känsligt för väder genom att gräva ned ledning och förstärka dem med beläggning. För att säkra det framtida behovet av elnät i en växande stad och region investerar vi runt 250 miljoner kronor de närmast åren i förstärkning av befintligt nät, nya ledningar och förberedelser för etablering på industritomter. Vi är också mitt uppe i en flerårig satsning om 200 miljoner kronor på utveckling av vårt fibernät, för att bidra till det nationella målet att 95 procent av kommunmedborgarna ska ha tillgång till snabbt bredband innan 2025.

  • Antal kunder med upp till fyra avbrott under året 14 518 jämfört med 6 941 år 2017.
  • Antal kunder med upp till elva avbrott under året 3 919 jämfört med 683 år 2017.

Miljöansvar

Vi producerar energi ansvarsfullt med så liten påverkan som möjligt på klimatet och naturen. Den förnybara vattenkraften är vår största energikälla och vindkraft är ett område som vi satsar på och bygger ut. Till produktionen av fjärrvärme använder vi främst biobränsle, som trädbränsle och pellets. En mindre del av vår produktion kommer fortfarande från icke förnybara källor. Vi har ägarandelar i kärnkraftverket Forsmark och det finska kraftvärmeverket Alholmen, som till största delen eldas med biobränslen men även en viss del kol. Skellefteå Kraft vill nå en 100 procent förnybar energiproduktion. År 2018 var andelen drygt 88 procent, en liten ökning jämfört med 2017. En del i förbättringen förklaras av avtalet med Alholmen där vi köper gröna ursprungsgarantier för vår del av produktionen. En annan är vår nya vindkraftpark Solberg.

  • Andel förnybar energiproduktion 88,2 procent jämfört med 87,7 procent år 2017.

Kommentar från Catarina Hägglund, chef Kommunikation och hållbarhet:
2018 blev året då klimatfrågan fick fäste på allvar och blev påtaglig för de flesta i Sverige. Det är uppenbart att vi måste skynda på omställningen, och på Skellefteå Kraft är vi fast beslutna att vara både möjliggörare och en pådrivande kraft i arbetet. Vi har fortsatt att driva debatten om hur Sverige på ett samhällsekonomiskt fördelaktigt sätt kan nå 100 procent förnybar elproduktion till 2040, samtidigt som vi utvecklar vår egen verksamhet. Vattenkraften blir ännu viktigare i framtidens förnybara energisystem men behöver göras mer effektiv genom att nyttja älvarna mer optimalt samtidigt som natur och biologisk mångfald skyddas. Viktiga milstolpar under året har därför varit att starta upp vårt eget arbete med att bygga bort flaskhalsar i Skellefteälven och att vi tillsammans med sju andra vattenkraftföretag fått Vattenkraftens miljöfond på plats. Året har i hög grad präglats av den snabba utvecklingen och tillväxten i Skellefteå Kraft. Att odla den interna innovationskraften, lyckas med kompetensförsörjning och säkerställa en attraktiv och hållbar arbetsplats, är vår allra viktigaste framgångsfaktor framöver.

Skellefteå Krafts hållbarhetsredovisning fokuserar på de frågor där vår påverkan är störst och där vi har störst möjlighet att göra skillnad. Läs mer på: skekraft.se/hallbarhet

För mer information kontakta: 
Elin Bergsten, ekonomichef Skellefteå Kraft
Mobil: 070-557 25 21
E-post: elin.bergsten@skekraft.se

Catarina Hägglund, chef hållbarhet och kommunikation Skellefteå Kraft
Mobil: 070-511 11 55
E-post: catarina.hagglund@skekraft.se

 

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent förnybar.

Prenumerera

Media

Media