Vattenkraftägare lanserar miljöfond

Nio vattenkraftföretag, däribland Skellefteå Kraft, lanserar nu en gemensamt finansierad miljöfond. ”Vattenkraftens miljöfond” är ett frivilligt samarbete mellan bolagen för att finansiera miljöåtgärder i svensk vattenkraft så att Sverige lever upp till EU-rätten och dess krav på vattenverksamheter.

Regeringen presenterade igår ett förslag på ny lagstiftning för vattenmiljö och vattenkraft med syfte att dels genomföra delarna av energiöverenskommelsen som rör vattenkraft, dels säkerställa att Sverige lever upp till EU-rätten och dess krav på vattenverksamheter.

Förslaget innebär bland annat att en avvägning mellan miljö- och energiintresset på natio­nell nivå införlivas i rättssystemet. Syftet är att miljöåtgärder ska genomföras där de gör bäst nytta med minsta möjliga negativa inverkan i fråga om natio­nell effektiv till­gång till vattenkraftsel. 

- Vi tycker det är viktigt att vattenkraft miljöanpassas där det ger mest nytta men också att kraftverk som bidrar mest till ett stabilt och klimatvänligt elsystem prioriteras utifrån detta. Med avvägningsplan och fondfinansiering kan vi åstadkomma bägge, säger Hans Kreisel, koncernchef, Skellefteå Kraft.

För att hitta en solidarisk finansiering för miljöåtgärder, som drabbar vissa kraftverk hårdare än andra, har branschen arbetat fram en gemensam miljöfond – Vattenkraftens Miljöfond.  Alla verksamhetsutövare inom vattenkraften som åläggs miljöförbättrande åtgärder inom ramen för den nationella prövningsplanen kan ansöka om ersättning. Det kan handla om installation av faunapassager, intagsgaller och liknande åtgärder. I vissa fall kan det också handla om att en hel anläggning behöver rivas. Det i sin tur kan innebära en rad kostnader som exempelvis återställande av dammar.

- Det är viktigt att branschen tar ansvar för sina miljöutmaningar och vi ser positivt på att vi som står för nästan all vattenkraftproduktion bidrar till att det görs mer investeringar för att förbättra vattendragens ekologiska status, säger Hans Kreisel.

Finansiärerna har enats om att tillskjuta tio miljarder kronor under 20 år vilket gör fonden till en av de allra största finansiärerna av miljöåtgärder i Sverige. Den totala påverkan på den svenska vattenkraftsproduktionen ska kunna begränsas till max 2,3 procent av normalårsproduktionen eller 1,5 terawattimmar.

- Vattenkraftens främsta bidrag är att möjliggöra en omställning till ett klimatvänligt och 100 procent förnybart energisystem. Därför är det viktigt att konsekvenser för närmiljön vägs mot vattenkraftens globala och nationella bidrag, säger Hans Kreisel.

Fonden finansierar 85 procent av kostnaden för åtgärder samt ersätter produktionsbortfall. För Skellefteå Krafts vattenkraftverksamhet kommer det att vara möjligt att ansöka om fondmedel för att göra åtgärder i vissa anläggningar.

-  Vi beräknar att det kan finnas behov av miljöåtgärder främst i våra mindre anläggningar men även kring de större anläggningarna, säger Hans Kreisel. 

Mer information om fonden återfinns på www.vattenkraftensmiljofond.se

För mer information kontakta:
Hans Kreisel, koncernchef Skellefteå Kraft
E-post: hans.kreisel@skekraft.se
Mobil: 072- 217 58 21

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar