Fortsatt positiva utveckling inom skogsindustrin, men den långsiktiga råvaruförsörjningen oroar

Det går fortsatt bra för svensk skogsindustri. Produktion av pappersmassa, papper, förpackningsmaterial och sågade trävaror fortsätter att öka. Även försäljningen av grafiskt papper har ökat, för första gången på flera år. Det framgår av Skogsindustriernas rapport ”Så går det för skogsindustrin”. Rapporten, som ges ut fyra gånger om året blickar även framåt och i denna utgåva gästskriver Linda Eriksson, ansvarig för svensk skogspolitik på Skogsindustrierna, om branschens oro för den långsiktiga tillgången på skogsråvara.

Enligt Skogsindustriernas rapport har produktionen av pappersmassa i Sverige en fortsatt positiv utveckling tack vare en god ordertillväxt på exportmarknaden. Den totala svenska massaproduktionen har ökat med sex procent till 5,2 miljoner ton. Av dessa har 3,4 miljoner ton använts inom företagen för deras egen pappersproduktion.

Tillverkning av tidningspapper har vänt och hittills i år har det producerats 424.000 ton, en uppgång med nästan fyra procent. Även produktionen av trähaltigt papper, bland annat magasinpapper, har haft en positiv utveckling. Produktionen har till och med maj ökat med dryga fem procent till 755.000 ton. Däremot har träfritt papper, såsom kontorspapper och A4 papper, fortsatt sin negativa utveckling. Tillverkningen har backat med åtta procent till 4.000.000 ton.

Förpackningsmaterial går stadigt uppåt

Segmentet förpackningsmaterial har under årets första fem månader ökat med fem procent. De olika segmenten inom området har stigit med mellan en till sju procent. Kartong står för nästan hälften av produktionen av förpackningsmaterial. Här har tillverkningen gått upp med sju procent till 1,3 miljoner ton. Wellpappmaterial, där bland annat kraftliner ingår, har ökat med fem procent. Det mindre segmentet, där säck och kraftpapper ingår, har ökat en procent. Mjukpapperstillverkningen har varit fortsatt stabil och produktionen har gått upp med en procent.

Högtryck för sågverken, men Göteborgs hamn försvårar exporten

Under första kvartalet visade exporten från Sverige en bättre utveckling än leveranserna till hemmamarknaden. Exporten ökade totalt med tre procent. Exporten till den största exportmarknaden Storbritannien har ökat stabilt trots oro för effekterna av Brexit samt det svaga pundet. Samtidigt fortsätter exporten med containrar, som står för ungefär 25 procent av sågverkens export, att försvåras. Det beror dels på en allmän brist på containrar på världsmarknaden, vilket driver upp fraktkostnaderna kraftigt. Dessutom innebär hamnkonflikten i Göteborg stora extra kostnader då nya transportlösningar måste tas fram.

Prognoserna för Europas byggande har höjts. Det är positiva nyheter för sågverken eftersom uppskattningsvis tre fjärdedelar av träkonsumtionen drivs av byggande. I den senaste rapporten från byggbranschens europeiska nätverk Euroconstruct bedöms byggbranschens investeringar i bostadssegmentet ha ökat med hela 5 procent förra året. Antalet byggstarter ökade med så mycket som 11 procent. Även om det är renoveringar och tillbyggnad (ROT) som förbrukar mest trä utgör det en bra grund för träefterfrågan under det kommande året.

Fortsatt stora investeringar

Skogsindustrin fortsätter att investera i hög takt. För skogsindustriprodukter väntas investeringarna nå över 17 miljarder kronor för 2017. Sågverksindustrin förväntas öka sina investeringar med sex procent till 1,8 miljarder kronor jämfört med 2016. Massaindustrin räknar med en nedgång i investeringarna. Investeringarna under 2016 var på en rekordhög nivå. Då investerades 7,7 miljarder kronor, under 2017 förväntas investeringarna sluta på 5,8 miljarder kronor. För pappersindustrin beräknas investeringarna stiga under året till 7 miljarder kronor, en uppgång med 64 procent.

Ökad export

Exporten av skogsindustriprodukter ökade totalt med åtta procent till 33,5 miljarder kronor under första kvartalet 2017. Utvecklingen för de olika delarna inom skogsprodukter varierar, men samtliga områden visar en positiv utveckling. Värdet för sågade trävaror har ökat med tio procent till 6,9 miljarder kronor. För massa har exportvärdet gått upp till 4,9 miljarder kronor, en uppgång med fyra procent. Exportvärdet för papper har stigit med åtta procent till 19,6 miljarder kronor. Även värdet för de förädlade varorna av papper och trä har gått upp, de har ökat med 14 procent till 3 miljarder kronor.

Oro för långsiktig råvarutillgång

Rätten att äga och bruka sin skog under rimliga villkor är en grundsten för aktivt skogsbruk, en hållbar skogsindustri och en fortsatt omställning till en bioekonomi baserad på förnybar skogsråvara. Den senaste tidens hot om inskränkningar i äganderätten riskerar att bryta den starka investeringsvågen inom skogsindustrin och bromsa den bioekonomiska utvecklingen. I rapporten skriver Linda Eriksson, ansvarig för svensk skogspolitik, om branschens krav på att artskyddsföreningen utreds, att begreppet nyckelbiotoper ses över, att skogsvårdslagen inte ska omfattas av klagorätt för miljörörelsen och att markägaren alltid för ersättning om dennes mark undantas från brukande av staten.

Om rapporten

Rapporten bifogas i sin helhet som pdf.  Den ges ut fyra gånger per år av Skogsindustriernas avdelning för bransch- och marknadsanalys. Den innehåller en redogörelse för utvecklingen och läget för skogsindustrin. Rapporten innehåller även en prognos för svensk skogsindustris förväntade utveckling, baserad på den globala ekonomiska utvecklingen.

Presskontakt:
Lisa Alexandersson
Skogsindustrierna
tel: 070-254 48 49 
e-post: 
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt ett 20-tal koncerner/företag och cirka 120 sågverk i ett 60-tal koncerner/företag, samt ett 40-tal företag med nära anknytning till massa-, pappers- eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation. Skogsnäringen sysselsätter cirka 70 000 personer och exporterade för 125 miljarder kronor 2016.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel 46 (0)8 762 72 60, skogsindustrierna.se

Taggar:

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.