Nya standarder påverkar träbyggandet

Nu lanserar Svenskt Trä uppdaterade byggbeskrivningar där hänsyn tagits till en rad nya beräkningsregler, krav, hållfasthetsklasser och standarder. Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln och återfinns hos någon av de 541 bygg- och trävaruhandlare som är med i Svenskt Träs projekt Bygg i trä.

Senast Svenskt Trä reviderade byggbeskrivningarna var 2009. Mycket har hänt sedan dess och bland annat har hänsyn tagits till följande:
 

  • Sverige har infört de nya europeiska beräkningsreglerna enligt Eurokod 5 och anpassat till EKS 9 (BFS 2013:10).

  • Många förändringar har skett inom standardiseringen.

  • Nya hållfasthetsklasser gäller för limträ.

  • Nya krav på märkning av produkter enligt CE för konstruktionsvirke och träpaneler.

  • Sverige har fått nya regler för bygglov.

  • Branschgemensamt arbete pågår inom VilmaBas Trä-gruppen.

  • AMA Hus 14 och RA Hus 14 har givits ut och innehåller många förändringar som påverkar träbyggandet.

- Med utgångspunkt i ett önskemål från bygg- och trävaruhandeln om färre tryckta byggbeskrivningar i butik så kommer vi ha de 20 mest populära byggbeskrivningarna i tryckt format och resterande 27 kommer att finnas på www.byggbeskrivningar.se. Vi har även uppdaterat hemsidan www.byggbeskrivningar.se med de olika förändringarna, säger Johan Fröbel, projektledare för Svenskt Träs byggbeskrivningar.

De byggbeskrivningar som Svenskt Trä kommer att erbjuda i tryckt format är följande:

Allmänt
Bra att veta om impregnerat trä
Bra att veta om limträ
Bra att veta om trä
Bygglov och anmälan
Skruv- och spikguide

Utvändigt                                                 
Altan                                                        
Boden
Carport                                                     
Enkelboden                                               
Enkelstugan                                              
Förstukvist
Grindar
Gästboden
Relaxboden
Staket och plank
Tak över uterum
Trappor
Däck på mark

Invändigt
Bastu

Renovering
Byta fönster


Om projektet Bygg i Trä
Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln och finns tillhanda hos någon av de 541 bygg- och trävaruhandlare som är med i Svenskt Träs projekt Bygg i trä. Projektet baseras huvudsakligen på de 20 tryckta byggbeskrivningarna samt de 47 interaktiva byggbeskrivningarna på www.byggbeskrivningar.se och Trärådhuset på www.traradhuset.se. Till Bygg i trä-projektet hör även publikationerna Att välja Trä, Hantera virket rätt, Lathunden, Hantera limträ rätt, Drift och underhåll av limträ, Bygg i trä med Fixa & Trixa och Trä – ett medvetet val. I projektet ingår också en app för Lathunden.


Länk till byggbeskrivningarna:
www.byggbeskrivningar.se

Bilder:
svenskttra.se

Ytterligare information:
Johan Fröbel, rådgivare trä- och limträprodukter, Svenskt Trä
070-289 79 68, johan.frobel@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
072-702 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt 23 koncerner/företag och cirka 115 sågverk i cirka 60 koncerner/företag, samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Arbetsgivarverksamheten bedrivs tillsammans med gruvsektorn och stål- och metallsektorn inom organisationen Industriarbetsgivarna. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrin sysselsätter nära 60 000 personer och exporterade för 120 miljarder kronor 2013.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 00, skogsindustrierna.orgSvenskt Trä är en verksamhet inom Skogsindustrierna. Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta framt trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri.


Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, svenskttra.se

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Media

Media