Rennäringspolitiska utredningen: Bakläxa från Skogsindustrierna

Report this content

Rennäringspolitiska utredningen: Bakläxa från Skogsindustrierna Den rennäringspolitiska utredningen innebär en klar rättighetsförskjutning mellan äganderätt och rennäringsrätt - till rennäringsrättens förmån. Utredningen tar för lätt på kostnaderna för andra näringar och befolkningsgrupper. Det är bättre att arbeta för att utveckla de goda exempel på frivilliga samråd som finns idag och som fungerar väl, istället för att stifta tvingande lagar. Det anser Skogsindustrierna i sitt kritiska remissvar över den rennäringspolitiska utredningen, "En ny rennäringspolitik - Öppna samebyar och samverkan med andra markanvändare". Skogsindustrierna är också mycket kritisk till utredningens sammansättning: - Storskogsbruket, med ansvar för omfattande skogsmarksarealer i renskötselområdet och mångårig erfarenhet av fungerande samråd med renskötarna, borde ha haft en given plats i kommitténs expertgrupp. Trots upprepade påstötningar förvägrades den detta, säger Stefan Wirtén, skogsdirektör vid Skogsindustrierna. - Utredningen har heller inte tagit hänsyn till framförda synpunkter och inlämnat faktamaterial. Som en följd av detta är utredningen behäftad med en uppenbar brist på konsekvensanalyser för de effekter föreslagna förändringar skulle medföra. - Vi anser att utredningens förslag i sin nuvarande utformning inte ska genomföras, säger Stefan Wirtén. Skogsindustrierna representerar 80 massa- och pappersföretag med 31 800 medarbetare, inklusive de markägande bolagen Holmen, Korsnäs, SCA och Stora Enso, samt 240 sågverksföretag med 12 000 medarbetare. ./. Kontaktperson: Stefan Wirtén, 08-762 72 12, 070-583 84 17. Remissyttrandet finns att läsa på Skogsindustriernas hemsida http://www.skogsindustrierna.org/filer/rennaring_20021114.pdf ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/15/20021115BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/15/20021115BIT00400/wkr0002.pdf

Dokument & länkar