Skogsnäringens Forskningsagenda är branschens enade röst

Skogsnäringen har ett unikt samarbete och står bakom en gemensam forskningsagenda. Tillsammans har industri, forskning och akademi enats kring prioriterade åtgärder för att Sverige även fortsatt ska vara världsledande på skoglig innovation. De gemensamma målen är att öka tillväxten i hållbart brukade skogar, stärka konkurrenskraften, utveckla nya biobaserade produkter och att öka det industriella träbyggandet. Tillsammans ska dessa satsningar leda övergången till ett fossilfritt samhälle, men dubblerade investeringar i forskning krävs och ökat samarbete inom branschen är nödvändigt. 

Den 10 januari lanserades Skogsnäringens Forskningsagenda 4.0 och ca 200 personer från industri, akademi, forskning, stiftelser och politik samlades på IVA konferenscenter i Stockholm. Det imponerande programmet innehöll 20 starka namn inom branschen.

- Allt vi idag gör av fossilbaserade material kommer vi i framtiden att kunna göra av träråvara, och för att komma dit behöver vi en gemensam forskningsagenda, inledde Karl-Henrik Sundström, VD och koncernchef på Stora Enso dagen.

Fler samarbeten ger ökad konkurrenskraft och innovationstakt

Många av dagens talare nämnde att innovation är viktigt ur flera aspekter.

- Forskningsagendan ger en möjlighet att till omvärlden kommunicera betydelsen av att bruka skogen och de samhällsvärden som följer av detta. Genom våra satsningar på forskning och innovation visar vi att skogsnäringen är en bransch som möjliggör lösningar på många av dagens och framtidens utmaningar, sa Jan Wintzell, Chef Stab Affärsutveckling och Innovation på Svea Skog.

- Innovation möjliggör en framtida bioekonomi, men har fler fördelar för branschen än så. Genom innovation och materialforskning ökar konkurrenskraften, nya miljövänliga produkter skapas, och vi attraherar nya talanger till skogsnäringen, sa Magnus Wikström, teknisk direktör på Billerud Korsnäs.

Per Embersén, R&D Manager på SCA framhöll att forskningsplattformen TREESEARCH är ett bra exempel på hur vi säkrar framtidens forskningskompetens. Han pekade även på TREESEARCH som ett gott exempel för hur forskningssamarbeten mellan företag kan se ut.

Skogsnäringens Forskningsagenda skapar tydlighet i EU

Johan Elvnert, Managing Director på Forest -Based Sector Technology Platform framhöll även att det är viktigt att göra oss förstådda i EU och att den svenska forskningsagendan är en viktig ”road map” för att beslutfattare i EU ska veta vilka prioriteringar som krävs.

- Vi är fruktansvärt duktiga i Sverige men vi måste vara på plats i EU. Besluten tas oavsett om vi deltar i diskussionen eller ej.

Utveckling av befintliga processer och produkter säkrar branschens konkurrenskraft

Trots att talarna gärna talade om forskning och utveckling så framhöll Holmen att vi inte får glömma var de stora pengarna kommer ifrån.

- Framtidsinnovation är branschens största attraktionskraft, men vårt främsta fokus måste ligga på det som ger Sverige bäst konkurrenskraft över tid. Vi investerar enorma pengar i utveckling av den här industrin och vi kan inte tappa var den långa, starka och sega fibern bäst kommer till sin rätt - i massa, papper och kartong. Där, och inom trävaror, har Sverige en stor komparativ fördel som vi som bransch och nation ska utnyttja ännu bättre, säger Henrik Sjölund, vd och koncernchef på Holmen

Arrangör av dagen och arbetsledare för Skogsnäringens Forskningsagenda var Skogsindustrierna

- Jag känner att det finns en stor vilja i vår bransch att hjälpas åt i satsningar för att skapa en bioekonomisk framtid. Agendan har ett stort värde för vår bransch för att öka innovationskraften och belysa vilka prioriteringar som krävs. Även dagen i sig har ett stort värde. Vi måste träffas och utbyta tankar för att enklare skapa nya samarbeten, sa Torgny Persson, Forskning och Innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

Vi behöver dubblera investeringarna i forskning

Sverige kan idag uppvisa en skoglig och skogsindustriell forskning som i många fall är internationellt ledande. Den årliga investeringen i den skogliga forskningen motsvarar mer än 4 miljarder kronor varav skogsnäringen och stiftelser står för två tredjedelar och statliga satsningar står för en tredjedel. Investeringarna i svensk forskning behöver öka för att stärka konkurrenskraften för svensk skogsnäring och för att Sverige ska klara övergången till ett fossilfritt, cirkulärt och biobaserat samhälle.

Skogsnäringens forskningsagenda är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov. Agendan är framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället. Totalt har ett hundratal personer bidragit aktivt genom workshops, referensgrupper och enkäter.

För mer information, kontakta 

Sara Ullmark
Kommunikationsansvarig
Tel: 070-386 7994

sara.ullmark@skogsindustrierna.se 

Taggar: