1,4 miljoner skogskubikmeter virke skadat i branden

Med hjälp av infraröda flygbilder har Sveriges lantbruksuniversitet gjort en inventering i brandområdet i Västmanland före och efter branden. Området omfattar enligt denna inventering cirka 13 100 hektar, varav cirka 9 600 hektar produktiv skogsmark.

98 procent av den produktiva skogsmarken inom brandområdet bedöms ha skadats av branden. En fjärdedel bedöms ha drabbats av kronbrand, vilket innebär att träden inte har några barr eller löv kvar, och två fjärdedelar bedöms ha mer än 50 procent döda barr i trädkronorna på grund av hettan. Tillsammans omfattar de här två skadeklasserna cirka 917 000 skogskubikmeter. Resterande volymer har mindre allvarliga skador. Totalt har cirka 1,4 miljoner skogskubikmeter virke skadats varav 1,3 miljoner skogskubikmeter på den produktiva skogsmarken.

Inventeringen visade också att den talldominerade skogen blivit mest skadad och att den lövdominerade skogen klarade sig något bättre. Siffrorna kommer från en flygbildstolkning av cirka 1 500 provytor.

Att beräkna det exakta värdet av den nedbrunna skogen är svårt. I brandområdet fanns närmare 9 600 hektar produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd på ungefär 1,3 miljoner skogskubikmeter. Om all denna skog varit slutavverkningsbar skog skulle rotnettovärdet, det vill säga det värde som skogsägarna får när virket ligger vid bilväg, vara runt 280 miljoner kronor. Allt virke var emellertid inte slutavverkningsbar skog vilket sänker värdet på virket. En relativt stor andel var ungskog som skulle ha avverkats långt fram i tiden.

– Dessutom sjunker värdet på virket eftersom det är brandskadat. Utöver det så sjunker värdet ytterligare för det virke som man inte får ut innan slutet av våren, eftersom det som då finns kvar kommer nedklassas från timmer till energived, säger Stefan Karlsson, skoglig handläggare, Skogsstyrelsen.

Inom brandområdet finns 107 enskilda markägare som har ett gemensamt innehav av drygt 4 000 hektar. Cirka 6 800 hektar ägs av privata aktiebolag och cirka 2 300 hektar av övriga ägare. Stora markägare inom området är AB Karl Hedin, Bergvik Skog AB, Västerås stift och Sveaskog.

LÄS MER

Mer information:
Svante Larsson, projektledare, Skogsstyrelsen, 0923699 72
Stefan Karlsson, skoglig handläggare, Skogsstyrelsen, 036
35 93 67
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 03635 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.