2014 års skogsskador - brand, granbarkborrar, vilt och storm

Skogsbranden i Västmanland, efterdyningar av 2013 års stormar och viltbetesskador är det som orsakat mest skador på den svenska skogen 2014. På vissa håll i landet är risken för angrepp av granbarkborre fortsatt stor.

Skogsstyrelsen sammanställer varje år de skador som drabbat skogen, från norr till söder.

– Det är viktigt att vi får en helhetsbild av skadeläget i landets skogar och att vi kan se trender. Rapporten är också ett bra verktyg för att informera skogsbruket så att vi tillsammans kan minska effekterna av de skador som går att påverka, säger Hans Källsmyr, regional skadesamordnare, Skogsstyrelsen.

De största skadorna 2014 orsakades av sommarens omfattande brand i Västmanland. Totalt skadades 1,4 miljoner skogskubikmeter skog. Skogsstyrelsen bedömer också att såväl snytbagge som rotmurkla kan öka i omfattning i brandområdet och innebära problem i framförallt planteringar de kommande åren. Troligen kommer även granbarkborren att öka, varför det är viktigt att följa utvecklingen de kommande åren.

I norra Sverige är det följdeffekterna av stormarna Hilde och Ivar som gett störst avtryck. Efter stormarna har mycket arbete lagts på att få ut det stormskadade virket från skogen. Detta för att undvika omfattande angrepp av framförallt granbarkborre. Västernorrlands län, de östra delarna av Jämtlands och Gävleborgs län är särskilda riskområden där det är mycket viktigt att få ut det stormfällda virke som ligger kvar.

Skadeinsekter som snytbagge, röd tallstekel och frostfjäril samt olika svampskador rapporteras runt om i landet, men det är få skador av större omfattning. I Kalmar län har det varit större angrepp av frostfjäril och i Dalarna fortsätter angreppen av röd tallstekel.

Till skillnad mot 2013, så var 2014 ett stormfritt år med undantag för Värmland, där cirka 400 000 skogskubikmeter skog skadades i samband med ett åskoväder i augusti.

2014 var det första året som Skogsstyrelsen sammanställde samtliga älgbetesinventeringar som olika aktörer gjort runt om i Sverige. Skaderapporterna visar att det framförallt var svåra skador i landets södra delar, medan skadorna generellt sett hade minskat i norr. De är dock fortsatt höga på många håll.

Rapporten för region Syd omfattar Västra Götalands, Hallands, Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands, Kalmar, Blekinge och Skåne län.
Rapporten för region Mitt omfattar Värmlands, Dalarnas, Örebro, Gävleborgs, Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands och Gotlands län.
Rapporten för region Nord omfattar Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län.

Läs samtliga skaderapporter på Skogsstyrelsens webbplats.

Mer information:
Stig Hermansson, skadesamordnare region Syd, Skogsstyrelsen, 045138 31 20
Hans Källsmyr, skadesamordnare region Mitt, Skogsstyrelsen, 0565477 84
Alf Pedersen, skadesamordnare region Nord, Skogsstyrelsen, 0640175 44
Anders Lindqvist, skadesamordnare region Nord, Skogsstyrelsen, 0910
43 84 11
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 03635 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Det är viktigt att vi får en helhetsbild av skadeläget i landets skogar och att vi kan se trender. Rapporten är också ett bra verktyg för att informera skogsbruket så att vi tillsammans kan minska effekterna av de skador som går att påverka.
Hans Källsmyr, regional skadesamordnare, Skogsstyrelsen