Äldre naturskogsartade skogar vanligast att skydda

2015 tecknades fler naturvårdsavtal, men något färre biotopskydd för värdefulla skogsområden jämfört med 2014. Totalt skyddades en något större areal skog. Flest nya områden med skyddad skog fick Dalarnas, Skåne, Norrbottens och Västra Götalands län. Störst areal skyddades i Dalarna och Norrbotten.

– För första gången publicerar vi denna statistik i ett nytt format, som ska öka användbarheten. Det finns en databas, där man exempelvis kan söka på hur det ser ut i varje län, säger Göte Eriksson, specialist områdesskydd, Skogsstyrelsen.

Under 2015 bildades nya områdesskydd för 1 712 hektar produktiv skogsmark genom biotopskydd och naturvårdsavtal i totalt 350 områden i Sverige. De 170 biotopskyddsområden omfattar 752 hektar och de 180 naturvårdsavtalen 960 hektar. 2014 skyddades 1 628 hektar.

Flest nya biotopskyddsområden bildades i Dalarnas län, följt av Skåne, Kalmar och Västra Götalands län. Flest nya områden med naturvårdsavtal bildades i Norrbottens län, följt av Värmlands, Västra Götalands och Dalarnas län. Dalarna hade även den största arealen som skyddades med biotopskydd och Norrbotten största arealen naturvårdsavtal. Andra län där större arealer skyddades med någon form av avtal är Stockholms, Västerbottens och Gävleborgs län.

Framförallt är det äldre naturskogsartade löv- och barrskogar som skyddats men även kalkpåverkade barrskogar och skogsbetespräglade skogar.

– Skydd av äldre naturskogsartade skogar är viktigt för att bevara och skapa en grön infrastruktur där olika naturtyper och naturligt förekommande arter kan fortleva. Dessa skogar är också ofta viktiga för friluftslivet. 2016 har Skogsstyrelsen mer resurser för att skydda värdefulla skogsområden och därmed förbättras möjligheterna något att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar, säger Staffan Norin, tf. generaldirektör, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har under år 2015 beslutat om biotopskyddsområden för 103 miljoner kr och ingått naturvårdsavtal för 29 miljoner kr. Beloppen avser den ersättning som betalas ut till markägare.

Statistik över utvecklingen visar att total areal produktiv skogsmark i områden med naturvårdsavtal och biotopskyddsområden numera är 31 006 respektive 24 966 hektar.

Fakta:
Naturvårdsavtal
tecknas mellan Skogsstyrelsen, länsstyrelse eller kommun och markägare för att bevara och utveckla områden med höga naturvärden.

Biotopskydd tecknas mellan Skogsstyrelsen eller länsstyrelse och markägare för att skydda livsmiljöer som har stor betydelse för växt- och djurarter och som ofta utgörs av små spridda öar i ett mer alldagligt landskap.

Läs mer om naturvårdsavtal och biotopskyddsområden på Skogsstyrelsens webbplats.

Se statistiken, antalet skyddade områden per län samt vilka naturtyper som skyddats.

Mer information:                                    
Göte Eriksson, specialist områdesskydd, Skogsstyrelsen, 09015 83 08
Johan Åberg, specialist områdesskydd, Skogsstyrelsen, 033–48 25 06
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Taggar:

Citat

Skydd av äldre naturskogsartade skogar är viktigt för att bevara och skapa en grön infrastruktur där olika naturtyper och naturligt förekommande arter kan fortleva. Dessa skogar är också ofta viktiga för friluftslivet. 2016 har Skogsstyrelsen mer resurser för att skydda värdefulla skogsområden och därmed förbättras möjligheterna något att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar.
Staffan Norin, tf. generaldirektör, Skogsstyrelsen