Älgbetesskadorna störst i Västerbottens inland

Skogsbruket har i år låtit inventera älgskador i ungskog inom alla älgförvaltningsområden i Västerbottens län. Skogsstyrelsens analys visar att skadeläget är bättre i kustlandet än i inlandet.

Skogsstyrelsen har i uppdrag att analysera årets inventering. Sammanfattningsvis är läget bättre längs med kusten än i inlandet. I kustlandets sydöstra och nordöstra älgförvaltnings­områden uppmättes 3-4 procent skadade ungtallar senaste vintern.

– Det är en acceptabel nivå om den håller på lång sikt och om man kan motverka de svåra skador som ändå kan uppstå lokalt, säger Bo Leijon, regionalt ansvarig för skog-viltfrågor, Skogsstyrelsen.

Västerbottens inland uppvisar däremot ungefär dubbelt så höga skadenivåer jämfört med vintern 2013/2014, som var ett gynnsamt år. De färska skadorna på ungskog varierar mellan 6 och 7 procent. Undantaget är Vilhelmina, ett delområde inom sydvästra älgförvaltnings-området där de färska skadorna uppgår till cirka 16 procent.

– Det är ganska tallfattiga trakter där älgstammen inte verkar vara i balans med mängden foder och där vi har sett att snödjupet kan styra var älgarna vintertid samlas och betar. Området har även tidigare varit svårt skadeutsatt, om än med stora variationer mellan åren. Det har resulterat i att nära varannan ung tall nu lider av en ny eller gammal älgskada, säger Bo Leijon.

Skogsstyrelsen tar inte ställning till hur jakten ska bedrivas på enskilda områden. Men en rekommendation är att undvika att detaljreglera jakten så att avskjutningsmålen blir svåra att nå eller att skadorna inte kan begränsas inom kända vinterkoncentrationsområden för älg.

– Det är skadorna på ungskog som i princip sätter gränsen för hur mycket älg det går att ha i skogslandskapet. Därför ser vi skogsbrukets initiativ att genomföra inventeringar av älgbetesskadorna med god geografisk täckning som ett bra och nödvändigt kunskapsunderlag för älgförvaltning, säger Bo Leijon.

Skogsstyrelsen bistår älgförvaltningen med kunskap om skogens tillstånd, i första hand om skogsskador och älgfoderprognoser, samt råd om viltanpassad skogsskötsel. Inventering av älgbetesskador på skog (Äbin) och viltfodersituationen är en förutsättning för en god precision i älgförvaltningen.
 
Läs inventeringsresultaten på www.skogsstyrelsen.se/Algbetningsskador.

Mer information:
Bo Leijon, regionalt viltansvarig, Skogsstyrelsen, 090–15 83 25
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

– Det är skadorna på ungskog som i princip sätter gränsen för hur mycket älg det går att ha i skogslandskapet. Därför ser vi skogsbrukets initiativ att genomföra inventeringar av älgbetesskadorna med god geografisk täckning som ett bra och nödvändigt kunskapsunderlag för älgförvaltning.
Bo Leijon, regionalt ansvarig för skog-viltfrågor, Skogsstyrelsen.