Ändrad hantering av tillstånd för avverkning i fjällnära skog

Skogsstyrelsen kommer till viss del att hantera tillståndsansökningar för avverkning i fjällnära skog på ett nytt sätt. Detta med anledning av Kammarrättens dom i Änok-fallet i december 2014.

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade i mars 2015 att inte ge Skogsstyrelsen prövningstillstånd efter att Kammarrätten upphävt Skogsstyrelsens beslut om tillstånd till avverkning i Änok-deltat i Norrbottens län. Det innebär att Kammarrättens dom från december 2014 gäller och att domstolen anser att Skogsstyrelsen inte skulle ha lämnat tillstånd till avverkning på de två aktuella områdena.

Kammarrätten prövade tillämpningen av 18 § i skogsvårdslagen. Paragrafen anger att tillstånd till avverkning inte får ges om avverkningen är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för natur- eller kulturmiljövården. Kammarrätten ansåg att mot bakgrund av Änok-deltats höga naturvärden, så skulle tillstånd till avverkning inte ges.

Med anledning av detta har Skogsstyrelsen sett över myndighetens rutiner för hur 18 § skogsvårdslagen ska tillämpas i fortsättningen. I korthet innebär det att i de flesta fall ska avverkningstillstånd nekas i värdefulla naturområden som exempelvis nyckelbiotoper eller om en avverkning kan ha en betydande påverkan i ett Natura 2000-område.

När tillstånd till avverkning i fjällnära skog nekas eller villkoras kan den som söker tillstånd ha rätt till ersättning.

– En effekt av detta kan bli att medel för skydd av skog i högre grad än vad som tidigare planerats går till att skydda skogar ovanför fjällgränsen, istället för andra områden i landet där det också finns skyddsvärda skogar, säger Göran Rune, avdelningschef, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har lyft frågan om att prioriteringen för formellt skydd av skog kan komma att påverkas till Näringsdepartementet.

– Samtidigt vill vi understryka vikten av att skogsbruket tar sin del av sektorsansvaret för denna typ av värdefulla naturområden och prioriterar dem inom ramen för sina frivilliga avsättningar, säger Göran Rune.

När det gäller ärendet Änok specifikt så pågår samtal mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och de berörda markägarna.

Mer information:
Emil Bengtsson, tillsynsansvarig, Skogsstyrelsen, 031705 62 55
Emma Johansson, verksjurist, Skogsstyrelsen, 03635 93 20
Carina Olofsson-Boström, distriktschef, Skogsstyrelsen, 0920
23 82 12
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 03635 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar

Citat

En effekt av detta kan bli att medel för skydd av skog i högre grad än vad som tidigare planerats går till att skydda skogar ovanför fjällgränsen, istället för andra områden i landet där det också finns skyddsvärda skogar.
Göran Rune, avdelningschef, Skogsstyrelsen