Avverkningar följs upp med helikopter

Den 18-20 maj genomför Skogsstyrelsen en koncentrerad tillsynsinsats i Jämtland med hjälp av helikopter. Syftet är bland annat att följa upp hur det går med återväxten av skog och hur miljöhänsyn tagits vid avverkningar.

– Genom att använda helikopter kan vi effektivisera vårt arbete. Förutom att kontrollera återväxten av skog och tagen miljöhänsyn så kommer vi att titta på områden där skogsmark omvandlats till betesmark samt på områden som avverkats utan att anmälan gjorts till oss, säger Peter Newman, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen genomför fältbesök varje år som en del av myndighetens tillsynsarbete. En del av det är att kontrollera om det kommer ny skog efter avverkning. Enligt Skogsstyrelsens uppföljningar under perioden 2011-2014 är 32 procent av skogsföryngringarna i Jämtlands län sju år efter avverkning inte godkända, det vill säga det växer inte ny skog i tillräckligt stor omfattning. En bidragande orsak till detta är de senaste årens kraftiga sorkskador.

Efter avverkning ska skogsägaren se till att det kommer upp ny skog och det kan göras på flera olika sätt; plantering, naturlig föryngring eller sådd. Det som kontrolleras är vilka åtgärder som utförts, om åtgärden är lämplig på marken och om skogsvårdslagens krav på antal plantor per hektar uppfylls.

– Efter en kontroll skickar vi brev till markägarna med vägledning om lämpliga åtgärder på de hyggen som inte är godkända. Vi tycker oss se en svag förbättring jämfört med tidigare, men som det skogslän Jämtland är borde vi ha betydligt bättre återväxt av skogen, främst i länets centrala och norra delar, säger Peter Newman, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Inför en avverkning ska markägare också ange vilken miljöhänsyn som de planerar att ta vid avverkningen. Veckans kontroller syftar till att följa upp hur det gått. Om skador uppstått kan Skogsstyrelsen förelägga om att, i den mån det går, reparera skadorna. Om det utfärdats ett förbud mot en åtgärd innan avverkning och förbudet kopplats till ett vite, kan Skogsstyrelsen begära att en domstol dömer ut vitet som markägaren då får betala.

Medier intresserade av stillbilder från helikopterflygningen kan kontakta Barbro Eriksson.

Mer information:
Barbro Eriksson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0640–175 47
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar

Citat

Genom att använda helikopter kan vi effektivisera vårt arbete. Förutom att kontrollera återväxten av skog och tagen miljöhänsyn så kommer vi att titta på områden där skogsmark omvandlats till betesmark samt på områden som avverkats utan att anmälan gjorts till oss.
Peter Newman, skogskonsulent, Skogsstyrelsen