Avverkningar i Jämtland följs upp med helikopter

Den 13-15 oktober följer Skogsstyrelsen upp återväxten av skog i norra och västra Jämtland.

Veckans flygningar är en del av Skogsstyrelsens tillsynsarbete och syftar framförallt till att kontrollera om det kommer ny skog efter avverkning. Genom att använda helikopter effektiviseras arbetet eftersom större ytor kan kartläggas på kortare tid. Drygt 240 hyggen kommer att inventeras under veckan.

32 procent av skogsföryngringarna i Jämtlands län är inte godkända sju år efter avverkning, det vill säga det växer inte ny skog i tillräckligt stor omfattning. Det visar Skogsstyrelsens uppföljningar för perioden 2011-2014.

– En kraftigt bidragande orsak till att resultatet inte är bättre är de senaste årens kraftiga betningsskador på plantor orsakade av sork. Det krävs ofta omplantering eftersom plantorna dör av skadorna, säger Peter Newman, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Efter en avverkning ska skogsägaren se till att det kommer upp ny skog. Det kan göras på flera olika sätt; plantering, naturlig föryngring eller sådd. Markägaren har normalt tre år på sig efter avverkning att hyggesrensa, markbereda samt så eller plantera så att ny skog etableras. Det som Skogsstyrelsen kontrollerar är bland annat vilka åtgärder som utförts för att det ska bli ny skog på hygget och om åtgärden är lämplig på marken

– Efter en kontroll skickar vi brev till markägarna med vägledning om lämpliga åtgärder på de hyggen som inte är godkända. Det kan också vara aktuellt med förelägganden, det vill säga åtgärder som skogsägaren måste göra före ett visst datum, säger Peter Newman, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen kommer också, inom de områden där flygningarna görs, notera platser där granbarkborren angripit skog. Detta för att få en mer detaljerad uppfattning om granbarkborreskadorna i länet.

Dagarna för flygning kan komma att ändras med kort varsel om väderförhållandena inte tillåter flygning. Under flygningarna kommer platser där det finns kor och hästar att i möjligaste mån undvikas för att inte störa djuren.

Mer information:
Barbro Eriksson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0640–175 47
Peter Newman, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0647–66 55 72
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93
30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Dokument & länkar