Avverkningar i Norrbotten följs upp med helikopter

Idag den 7 september startar Skogsstyrelsen en koncentrerad tillsynsinsats i Norrbotten med hjälp av helikopter. Syftet är bland annat att följa upp hur det går med återväxten av skog och hur miljöhänsyn tagits vid avverkningar.

– Skogsstyrelsen genomför fältbesök varje år när vi kontrollerar om det kommer ny skog efter avverkning. Genom att använda helikopter kan vi effektivisera vårt arbete och snabbare uppmärksamma skogsägarna på var skogen inte växer tillräckligt bra. Ny skog är bra för såväl virkestillgång som landskapsbild och miljö, säger Maria Sundén, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Enligt Skogsstyrelsens uppföljning av skogens återväxt för perioden 2011-2014 är 26 procent av skogsföryngringarna i Norrbottens län sju år efter avverkning inte godkända, det vill säga det växer inte ny skog i tillräckligt stor omfattning.

Detta trots att skogsägaren efter en avverkning ska se till att det kommer upp ny skog. Det kan göras på flera olika sätt; plantering, naturlig föryngring eller sådd. Markägaren har normalt tre år på sig efter avverkning att hyggesrensa, markbereda samt så eller plantera så att ny skog etableras. Om skogsägaren väljer att lämna kvar så kallade fröträd så har man i norra Sverige 10-15 år på sig att få upp tillräckligt många plantor.

Skogsstyrelsen räknar med flyga över cirka 600 hyggen. Det som kontrolleras är vilka åtgärder som utförts, om åtgärden är lämplig på marken och om skogsvårdslagens krav på antal plantor per hektar uppfylls. För de hyggen som inte är godkända kommer markägaren att få ett brev med vägledning där det framgår vilka åtgärder som bör vidtas och när de bör vara utförda. Även förelägganden, det vill säga åtgärder som skogsägaren måste göra, kan vara aktuellt.
 
Inför en avverkning ska markägare också ange vilken miljöhänsyn som de planerar att ta vid avverkningen. Under veckans flygningar kommer detta att följas upp vid ett urval av hyggena.

– Resultaten används sedan i våra återkopplingar till skogsbruket i Norrbotten. Då tar vi upp exempel på både bra och dålig miljöhänsyn för att bidra till att skogsbruket blir alltmer hållbart, säger Maria Sundén, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Om skador uppstått kan Skogsstyrelsen förelägga om att, i den mån det går, reparera skadorna. Om det utfärdats ett förbud mot en åtgärd innan avverkning och förbudet kopplats till ett vite, kan Skogsstyrelsen begära att domstolen dömer ut vitet som markägaren då får betala.

Dagarna för flygning kan ändras med kort varsel om väderförhållandena inte tillåter flygning.

Mer information:
Maria Sundén, Skogsstyrelsen Södra Norrbotten, 0920–23 82 08
Emma Tillberg, Skogsstyrelsen Norra Norrbotten, 0978–746 85
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar

Citat

Skogsstyrelsen genomför fältbesök varje år när vi kontrollerar om det kommer ny skog efter avverkning. Genom att använda helikopter kan vi effektivisera vårt arbete och snabbare uppmärksamma skogsägarna på var skogen inte växer tillräckligt bra. Ny skog är bra för såväl virkestillgång som landskapsbild och miljö.
Maria Sundén, skogskonsulent, Skogsstyrelsen