Avverkningsförbud ska förhindra skred i Tjärnviksdalen

Risken är stor för ras och skred i Tjärnviksdalen i Jämtland. Följden kan bli omfattande översvämningar. Därför har Skogsstyrelsen tills vidare förbjudit avverkning och markberedning både i och i anslutning till området.

Området Tjärnviksdalen som ligger nära kraftverksdammen i Krångede är geologiskt mycket känsligt och utpekat som ett riskområde för erosion. Tjärnviksdalen är en gammal älvfåra som sedan lång tid tillbaka är igenfylld av sandsediment.

– Vad vi i nuläget vet är att det endast är detta sediment som håller tillbaka vattnet. Det finns därför en risk att Indalsälven bryter igenom Tjärnviksdalen och tömmer sjön Gesunden. Vi vet inte hur mycket som krävs för att orsaka ett genombrott. Därför tillämpar vi försiktighetsprincipen tills dess att vi har mer kunskap, säger Anja Lomander, markspecialist, Skogsstyrelsen.

Genombrott kan ske av naturliga orsaker som erosion, jordskalv och extra höga vattenflöden, men kan också orsakas av mänsklig påverkan. En avverkning eller en markberedning kan göra att det material som dämmer försvinner och vattnet kan bryta igenom.

Hittills rör det sig om fem ärenden där antingen avverkning eller markberedning förbjuds. Det första beslutet fattades i oktober 2014. Vid detta beslut utgick Skogsstyrelsen från att samhället ansvarar för de kostnader som uppstår vid ett förbud och markägaren får därför ersättning. Detta gäller inte i de nyligen beslutade ärendena. Skogsstyrelsen har under våren gjort en ny samlad bedömning av den kunskap som finns och bedömer att när riskerna är så pass allvarliga så ska miljöbalkens stoppregel användas.

Miljöbalkens stoppregel säger att en åtgärd inte får utföras om den medför en risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller att miljön försämras avsevärt. Till denna stoppregel finns ingen ersättning från samhället knuten, vilket innebär att markägare som får ett förbud inte har någon självklar rätt till ersättning för att exempelvis en avverkning inte kan genomföras.

Skogsstyrelsens beslut kan överklagas av de berörda markägarna.

– Vi har inte gått ut med information till samtliga berörda markägare tidigare eftersom ärendena krävt en grundlig beredning. Nu har information skickats till alla berörda markägare och vi bjuder också in till en informationsträff i höst, säger Maria Strand, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Den 2 september bjuds berörda markägare in till ett informationsmöte. På mötet deltar lokala representanter, jurist samt markspecialist från Skogsstyrelsen. Även representanter från Länsstyrelsen i Jämtlands län och Ragunda kommun kommer att medverka.

Mer information:
Maria Strand, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0693–66 12 43
Anja Lomander, markspecialist, Skogsstyrelsen, 033–48 25 26
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Vad vi i nuläget vet är att det endast är detta sediment som håller tillbaka vattnet. Det finns därför en risk att Indalsälven bryter igenom Tjärnviksdalen och tömmer sjön Gesunden. Vi vet inte hur mycket som krävs för att orsaka ett genombrott. Därför tillämpar vi försiktighetsprincipen tills dess att vi har mer kunskap.
Anja Lomander, markspecialist, Skogsstyrelsen