Enklare regler ska underlätta skogsforskning

För att forskningen om skog ska kunna utvecklas och bidra till att de skogspolitiska målen nås har Skogsstyrelsen beslutat om nya förenklingar i skogsvårdslagstiftningen. Dessa ska underlätta skoglig försöksverksamhet.

Beslutet innebär att skogsmark som disponeras av universitet, högskola eller forskningsinstitutioner och som används under minst tio år för vetenskapliga ändamål undantas från vissa regler i lagstiftningen.

– Främst berörs de skogliga försöks- och tillväxtparker som disponeras av Sveriges lantbruksuniversitet där det bedrivs forskning om exempelvis föryngring, röjning, olika former av avverkning, gödsling, vattenkvalitet och klimat, säger Jörgen Ringagård, specialist, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen bedömer att forskningen behöver få mer utrymme för att göra olika former av försök än vad som är möjligt med nuvarande regler i skogsvårdslagstiftningen. Till exempel ska man vid forskning om hyggesfritt skogsbruk kunna pröva åtgärder som inte ryms inom gällande regler för tillåtna avverkningsformer. Något som bedöms vara viktigt för att få fram andra sätt att bruka skogen än traditionellt hyggesbruk. Även forskningen kring skogens roll för att begränsa klimatförändringar behöver kunna breddas.

I korthet innebär förenklingen att reglerna om tillåtna avverkningsformer och lägsta tillåtna ålder för föryngringsavverkning inte längre kommer gälla mark inom försöks- och tillväxtparker som används för vetenskapliga ändamål. Inte heller skogsvårdslagstiftningens regler om hänsyn till natur- och kulturmiljövärden ska gälla sådan mark.

– I praktiken kommer undantaget från hänsynsreglerna att gälla åtgärder med liten eller måttlig miljöpåverkan. Detta eftersom miljöbalkens regler gäller för åtgärder som kan ha större miljöpåverkan, till exempel avverkning i områden med mycket höga naturvärden, maskinell skogsgödsling och askåterföring, samt flertalet fall av dikesrensning, stubbskörd och byggande av skogsbilvägar, säger Jörgen Ringagård.

Skogsstyrelsen kommer att följa upp effekterna av regeländringarna bland annat genom bildanalys och fältbesök. Detta för att kunna bedöma behovet av eventuella justeringar.

Sedan 2012 har ett flertal regelförenklingar i skogsvårdslagstiftningen genomförts. De nu beslutade är de sista som genomförs inom ramen för detta regelförenklingsprojekt. Större förenklingar som redan genomförts är exempelvis förlängning av avverkningsanmälans giltighetstid från tre till fem år samt att brukningsenheter med 50 till 100 hektar skogsmark med stor andel äldre skog har fått större avverkningsmöjligheter.

Föreskrifterna träder i kraft den 18 juni.

Mer information:
Jörgen Ringagård, specialist tillsyn, Skogsstyrelsen, 036-35 93 15
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Främst berörs de skogliga försöks- och tillväxtparker som disponeras av Sveriges lantbruksuniversitet där det bedrivs forskning om exempelvis föryngring, röjning, olika former av avverkning, gödsling, vattenkvalitet och klimat.
Jörgen Ringagård, specialist, Skogsstyrelsen