Foderprognoser ska förbättra älgförvaltningen

Skogsstyrelsen har tagit fram underlag kring fodersituationen för alla älgförvaltningsområden i Sverige. Uppgifterna ska vara en del av beslutsunderlaget då älgförvaltningsplaner utarbetas.

Den nya älgförvaltningen trädde i kraft i januari i år. Ett av dess mål är att förvaltningen i större utsträckning ska vara ekosystembaserad. Därför har Skogsstyrelsen tagit fram uppgifter som beskriver hur fodersituationen ser ut inom älgförvaltningsområdena.

Arealen i varje älgförvaltningsområde har delats in i fyra olika kategorier: vatten, foderproducerande ungskog, övrig skog och annan mark. Foderproducerande ungskog är skog som är mellan 5 och 20 år gammal.

– Studier visar att denna typ av skog har stor betydelse för hur älgen söker efter foder och sett över ett helt landskap så tillbringar älgen mer tid i ungskogen än i andra områden. Ungskogen har därmed stor betydelse för hälsoaspekter hos älgen såsom kondition, vikt och reproduktion, säger Christer Kalén, viltspecialist, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsens material visar en förväntad utveckling av foderproducerande ungskog de närmast kommande åren.

– Vi hoppas att detta ska vara ett stöd för en proaktiv älgförvaltning. Balansen mellan älgstam och areal ungskog påverkar hur mycket av fodermängden som betas och därigenom skador på skogen, säger Christer Kalén, Skogsstyrelsen.

Forskning visar att älgarna föredrar tallungskog framför annan ungskog. Skogsstyrelsen rekommenderar därför att älgförvaltningsgrupperna kompletterar uppgifterna om foderproducerande ungskogsareal med fältstudier för att beskriva såväl tillgång till foder som dess kvalitet. Likaså bör skadenivåer på skogen vara en del i gruppernas beslutsunderlag.

– Foderprognoser är ett första steg för att nå en förvaltning där ekosystemaspekter beaktas alltmer. Med dagens tekniska möjligheter, exempelvis satellitbaserad information, finns en stor utvecklingspotential inom detta område, säger Christer Kalén, Skogsstyrelsen.

Läs Skogsstyrelsens foderprognoser: www.skogsstyrelsen.se/foderprognoser

Mer information:
Christer Kalén, viltspecialist, Skogsstyrelsen, 033-48 25 24
Johan Wester, enhetschef skogsenheten, Skogsstyrelsen, 090-15 83 18
Ulrika Lamberth, pressinformatör, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Foderprognoser är ett första steg för att nå en förvaltning där ekosystemaspekter beaktas alltmer. Med dagens tekniska möjligheter, exempelvis satellitbaserad information, finns en stor utvecklingspotential inom detta område.
Christer Kalén, viltspecialist, Skogsstyrelsen