Fokus på god miljöhänsyn i Hallands skogar

Skogsstyrelsen ska under hösten träffa virkesköpare och entreprenörer i Hallands län för att på plats i skogen prata om miljöhänsyn i skogsbruket. Genom att studera praktiska exempel ska man tillsammans komma fram till hur miljöhänsynen ska bli bättre på sikt.

Totalt ska Skogsstyrelsen träffa ett 40-tal yrkesverksamma inom skogsbruket i Halland för att ha en dialog om miljöhänsyn. Genom att träffarna genomförs på områden som deltagarna själva planerat och avverkat så kan lärdomar inför framtida skogsbruksåtgärder dras.

– Vi ska främst besöka avverkade områden och tillsammans prata om hur erfarenheter kring miljöhänsynen kan användas nästa gång en skog ska avverkas. Men dialogen kan även beröra miljöhänsyn vid andra skogliga åtgärder som markberedning och plantering. Målet är att vi ska se konkreta förbättringar av skogsbrukets miljöhänsyn, säger Sven Nilsson, distriktschef, Skogsstyrelsen.

Myndigheter, skogsbruket och ideella organisationer har gemensamt tagit fram målbilder för god miljöhänsyn. Detta var klart i slutet av 2013 och nu pågår arbetet med att införa målbilderna i praktiken. Målbilderna beskriver vilken hänsyn som förväntas tas vid olika skogsbruksåtgärder. Det kan till exempel handla om att ta hänsyn vid vattendrag, bevara gamla träd, eller förhindra skador på kulturmiljöer. Inom skogsbruket pågår runt om i landet utbildningsinsatser för att sprida kunskapen om målbilderna. Skogsstyrelsen använder i sin tur målbilderna i information, rådgivning och utbildning.

– Som stöd i vårt arbete med miljöhänsyn i skogsbruket använder vi oss av de målbilderna. Företagen som är aktiva i Halland har kommit olika långt när det gäller implementeringen av målbilderna i deras verksamhet. Återkopplingarna i höst syftar därför främst till att ha en dialog kring olika åtgärder, men vi lyfter också målbilderna och våra beskrivande faktablad som kan hjälpa till vid planeringen och utformningen av hänsynen, säger Johan Persson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Läs mer om målbilderna på Skogsstyrelsens webbplats.

Medier som är intresserade av att följa med på ett besök kan kontakta Johan Persson, Skogsstyrelsen.

Mer information:
Johan Persson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 03513 68 51
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 03635 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.