Fornlämningar och kulturmiljöer i Kalmar läns skogar i fokus för tillsynsvecka

Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Kalmar län genomför denna vecka en gemensam tillsynssatsning för att följa upp hur hänsyn tas till fornlämningar och kulturlämningar vid avverkningar i länets skogar.

Uppföljningar gjorda av Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet av hänsynen till forn- och kulturlämningar visar att sett över landet påverkas eller skadas 41 procent av de inventerade forn- och kulturlämningarna i samband med skogsbruk. Med veckans gemensamma tillsynsinsats vill Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Kalmar län följa upp hur det gått vid ett urval av avverkningar i länet.

– Skogsbruket måste bli bättre på att skydda och bevara forn- och kulturlämningar i skogen. Det är många led när skogen brukas och ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Det kan till exempel vara brister i kommunikation och rutiner som gör att hänsynen i en del fall inte blir som planerat, säger Therese Nilsson, distriktschef, Skogsstyrelsen.

– Ett fortsatt utvecklat samarbete mellan oss myndigheter och ett förenklat hanterande av ärendena, genom så kallade e-tjänster, ska förhoppningsvis underlätta för skogsägare och deras entreprenörer, säger Birgitta Eriksson, länsantikvarie, Länsstyrelsen Kalmar län.

Körskador från skogsmaskiner vid avverkningen eller senare när markberedningen görs inför plantering är en av de vanligaste orsakerna till skador på forn- och kulturlämningar. Att använda sig av så kallade kulturstubbar runt lämningarna är en bra signal för att undvika körskador vid markberedningen.

– Lämningarna är viktiga att bevara eftersom det är en del av vårt gemensamma kulturarv som vi ska föra vidare till barn och barnbarn. Det finns ett värde av att kunna se hur vi brukat jorden och skogen genom århundraden, säger Liselotte Källström, handläggare, Länsstyrelsen.

Under hela vecka 39 genomför Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Kalmar län gemensamma tillsynsinsatser i länets skogar. Medier intresserade av att följa med på ett tillsynsbesök ute i skogen kan kontakta Martin Lundgren eller Liselotte Källström.

Skogsstyrelsen genomför under hösten en kampanj för att öka kunskapen om forn- och kulturlämningar i skogen. Läs mer på www.skogsstyrelsen.se/kulturmiljo.

Mer information:
Martin Lundgren, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0481– 482 66
Liselotte Källström handläggare Länsstyrelsen Kalmar län, 010– 223 83 21
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036– 35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Skogsbruket måste bli bättre på att skydda och bevara forn- och kulturlämningar i skogen. Det är många led när skogen brukas och ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Det kan till exempel vara brister i kommunikation och rutiner som gör att hänsynen i en del fall inte blir som planerat.
Therese Nilsson, distriktschef, Skogsstyrelsen.
Ett fortsatt utvecklat samarbete mellan oss myndigheter och ett förenklat hanterande av ärendena, genom så kallade e-tjänster, ska förhoppningsvis underlätta för skogsägare och deras entreprenörer.
Birgitta Eriksson, länsantikvarie, Länsstyrelsen Kalmar län.