Fortsatt höga älgskador i Gävleborg

Älgskadorna i norra Gävleborgs ungskogar är fortsatt oacceptabelt höga visar Skogsstyrelsens älgbetesinventering (Äbin). Var femte ungtall fick en ny älgskada på stammen under den senaste vintern.

– Älgskadorna är så allvarliga att de försvårar skogsägarnas möjligheter att nå de skogspolitiska målen om uthållig och värdefull virkesproduktion samt bevarande av biologisk mångfald, säger Kenneth Lindström, regionalt viltansvarig på Skogsstyrelsen.

De två nordligaste älgförvaltningsområdena – i Ljusdals, Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner – är sedan flera år mycket hårt drabbade med cirka 20 procent färska stamskador på ungtall varje år. Ett älgförvaltningsområde, Strömsbruk, har en bättre skadebild än övriga. Där ligger skadenivåerna på 3,8 procent, vilket dock är över skogsbrukets mål på 2 procent årliga skador.

– Skadorna är inte några tillfälliga variationer, utan har varit på samma nivå i flera år. Älgförvaltningen måste anpassas så att skadekatastrofer undviks även de år när ogynnsamma snöförhållanden leder till särskilt högt betestryck. Skador från ett enskilt år består annars under skogens hela omloppstid, säger Kenneth Lindström.

Inventeringen visar att även lövträd betas hårt. Rönn, asp och sälg har därmed små möjligheter att växa upp till träd i norra Gävleborgs ungskogar

– Vi bedömer att hårt betestryck under flera år utarmar skogen på viltfoder, vilket gör ungskogen mer känslig för älgbetning med ökad risk för stamskador. Älgarna tvingas gå hårdare på det vinterfoder som finns. En åtgärd, som skulle gynna både skog och älg, vore att tillfälligt sänka älgstammen under den nivå som är långsiktigt önskvärd och låta foderreserven växa till sig. Likaså måste andelen tall i ungskogarna öka, säger Kenneth Lindström.

Skogsstyrelsen bistår älgförvaltningen med kunskap om skogens tillstånd, i första hand om skogsskador och älgfoderprognoser, samt råd om viltanpassad skogsskötsel. Inventering av älgskador på skog och viltfodersituationen är en förutsättning för en god precision i älgförvaltningen. Äbin är en kvalitetssäkrad metod som använts i mer än 10 år utan att ha förändrats, vilket gör resultaten jämförbara år från år.

– Den nya viltförvaltningen ger förutsättningar för en god förvaltning. Årets resultat visar tydligt att det krävs fortsatta krafttag från alla parter för att komma tillrätta med skadeproblematiken i norra Gävleborg, säger Kenneth Lindström.

Läs inventeringsresultaten på www.skogsstyrelsen.se/Algbetningsskador.
 
Mer information:
Kenneth Lindström, regionalt viltansvarig, Skogsstyrelsen, 0278-356 63
Ulrika Lamberth, pressinformatör, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar