Gemensamma insatser krävs för bra miljöhänsyn

Skogsstyrelsens bedömer att 37 procent av avverkningarna har otillräcklig hänsyn. Detta är en försämring jämfört med tidigare år. Nu kraftsamlar Skogsstyrelsen tillsammans med sektorn för att förbättra resultaten.

I samband med föryngringsavverkning ska enligt skogsvårdslagen värdefulla natur- och kulturmiljöer sparas. Miljöhänsynen förbättrades under 1990-talet men under 2000-talet har trenden avstannat. Allt färre föryngringsavverkningar bedöms klara nivån Lagkrav i Taxering (LIT), dvs. Skogsstyrelsens uttolkning av lagens krav vid inventeringstillfället.

- Vi har inga färdiga svar på varför resultaten inte blir bättre, säger Johan Wester, enhetschef på Skogsstyrelsen. Vi kommer nu att fortsätta fördjupa analysen tillsammans med skogssektorn.

Skogsstyrelsens tidigare analyser visar att det tas en omfattande miljöhänsyn vid avverkningarna, men att det finns brister i hänsynen till bland annat hänsynskrävande biotoper vilket får genomslag i helhetsbedömningen.

- Det kan finnas skillnader i hur vi ser på behoven av miljöhänsyn. Genom att förbättra dialogen och samsynen skulle vi kunna komma långt, säger Malin Andersson, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen.

Arbetet med att utveckla miljöhänsynen går vidare på många olika sätt. Skogsstyrelsens preliminära analyser inom regeringsuppdraget Kunskapsplattform om hållbart brukande av skog, vilket slutredovisas den 30 april, visar redan nu på följande åtgärder som Skogsstyrelsen kommer att arbeta vidare med.

  • Skogsstyrelsen utökar dialogen inom skogssektorn för att få större samsyn kring vad som är bra miljöhänsyn och vad skogsvårdslagen kräver.
  • Skogsstyrelsen skapar en effektivare lagtillsyn och ökar användningen av 30§ i skogsvårdslagen.
  • Skogsstyrelsen utvecklar sitt rådgivningsarbete kring miljöhänsyn.
  • Tillsammans med Riksantikvarieämbetet tar Skogsstyrelsen fram bättre underlag för hänsyn vid kulturhistoriska lämningar.

Läs mer på www.skogsstyrelsen.se

Mer information:
Johan Wester, enhetschef Skogsstyrelsen, tfn 090-15 83 18
Malin Andersson, naturvårdsspecialist Skogsstyrelsen, tfn 0451-38 31 07
Andreas Eriksson, skoglig handläggare Skogsstyrelsen, tfn 031-705 62 86
Camilla Kastner, informatör Skogsstyrelsen, tfn 0470-72 61 29

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Dokument & länkar