Hög tid att röja i de västsvenska skogarna

Skogsstyrelsen genomför under våren en röjningskampanj för att få skogsägarna att öka röjningsaktiviteten i skogen. Ungefär 350 skogsägare i Västsverige får i dagarna ett utskick om hur det ser ut i deras skog.

I samband med kampanjen görs en satellitbildsanalys som visar var det kan finnas ett större röjningsbehov. I dagarna skickas informationen ut till cirka 350 skogsägare i Härryda, Bollebygd, Lerum och Alingsås kommuner. Syftet är att uppmärksamma länets skogsägare på vikten av att röja i sin skog.

– Bilderna visar var det kan behöva röjas. Röjningsbehovet kan vara mindre än vad analysen visar, men träffsäkerheten i metoden blir allt bättre och överlag ger detta en bra vägledning till skogsägarna, säger Johan Karlsson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Analysen görs genom ett program som känner av färgerna som lövträden ger ifrån sig och som skiljer sig från barrträdens färger. Därefter jämförs ytor i skogen där det finns mycket lövträd med ytor som avverkats för 5 till 10 år sedan. Ju mer löv det är på dessa ytor, desto större är röjningsbehovet. Satellitbilderna som används är maximalt ett och ett halvt år gamla.

– Det finns inget lagkrav på att man ska röja sin skog, men för att få lönsamhet i gallring och kunna påverka utvecklingen av den egna skogen på lång sikt är det viktigt att röja i tid. Generellt ger röjning grövre, friskare och stabilare träd, säger Johan Karlsson.

Vidare är röjning en viktig naturvårdande insats. Genom att gynna vissa trädslag och lämna lämpliga områden oröjda kan skogsägaren både ta till vara och skapa nya naturvärden i sin skog.

Skogsstyrelsen arrangerar också en skogsdag om röjning fredagen den 24 april i Bollebygd, med start kl.13. Skogsägare som vill veta mer om röjning, varför den behöver göras och vad man ska tänka på är välkomna till en inspirerande eftermiddag.

Läs mer om röjning på www.skogsstyrelsen.se/roj

Mer information:
Johan Karlsson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 031–705 62 45
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Det finns inget lagkrav på att man ska röja sin skog, men för att få lönsamhet i gallring och kunna påverka utvecklingen av den egna skogen på lång sikt är det viktigt att röja i tid.
Johan Karlsson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen