Hur kan det bli mera tall i Smålandsskogarna?  Tallskötselexkursion i Älghult 20 september

Inventeringar genomförda under fyra år av projektet Mera Tall i Kronobergs län visar på en nedåtgående trend för färska betesskador på tall vintertid. Älgarna har blivit färre samtidigt som ungskogsandelen ökar något. Förutsättningarna för att öka andelen tall är därmed gynnsammare än tidigare.

På över hälften av den mark i östra Kronobergs län som är mest lämpad för tall ersätts den fortfarande av andra trädslag när ny skog etableras. Det visar den älgbetesinventering som genomförts i södra Sverige och det vill projektet Mera Tall ändra på.

– Det är glädjande att skogsägare och jägare tillsammans lyckats minska betesskadorna vintertid. Det tillsammans med en ökande ungskogsandel gör att vi menar att det nu är dags att sätta fokus på tallskötsel för att på sikt få fler skogsägare att våga satsa på tall, säger Ove Arnesson, projektledare Mera Tall, Skogsstyrelsen.

Ett möjligt orosmoment är att betesskadorna ökade under sommaren 2014. Det går dock inte att dra några slutsatser av hur det ser ut ett enstaka år.

Medverkar gör bland andra Göran Örlander, skogschef på Södra skogsägarna, Ulf Allvin, RO-chef Sveaskog, Märtha Wallgren, forskare Skogforsk samt Per-Åke Bergh, platschef på Bergs Timber Mörlunda.

Under dagen besöks först en äldre barrblandskog där Ulf Allvin leder diskussioner kring olika föryngringsmodeller. Därefter besöks en tallungskog där Märtha Wallgren föreläser om olika skötselmodeller som kan minska risken för betesskador. Dagens sista punkt är en gallrings-skog där skötsel står i fokus och Per-Åke Bergh informerar om virkesvärde vid olika skötselmodeller.

Tid och plats:
Lördag den 20 september. Samling strax öster om Älghults kyrka för avfärd kl.10.00 i buss. Skogsstyrelsen bjuder på en enklare lunch i fält. Dagen avslutas i Älghult senast kl.15.30.

Medier som är intresserade av att delta under hela eller delar av dagen kan kontakta Ove Arnesson, Skogsstyrelsen.

Projektet Mera Tall är ett nationellt samverkansprojekt lett av Skogsstyrelsen. Syftet är att vända utvecklingen så att de marker i Sverige som lämpar sig för tall föryngras med tall, att blandbestånd gynnas och att den biologiska mångfalden stärks. Projektet ska också ta fram konkreta exempel på åtgärder för att förbättra balansen mellan klövvilt och skog.
Läs mer om projektet på Skogsstyrelsens webbplats.

Mer information:
Ove Arnesson, projektledare Mera Tall, Skogsstyrelsen, 0491–76 39 93
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Det är glädjande att skogsägare och jägare tillsammans lyckats minska betesskadorna vintertid. Det tillsammans med en ökande ungskogsandel gör att vi menar att det nu är dags att sätta fokus på tallskötsel för att på sikt få fler skogsägare att våga satsa på tall.
Ove Arnesson, projektledare Mera Tall, Skogsstyrelsen