Kammarrätten ger inte tillstånd till avverkning i Änok

Kammarrätten i Sundsvall har i en dom avslagit Skogsstyrelsens överklagande av förvaltningsrättens beslut att upphäva Skogsstyrelsens tillstånd till avverkningar i Änok-deltat i Norrbottens län.

Målet handlar om två ansökningar om avverkning i Kvikkjokk i Norrbottens län. Områdena har helt eller delvis betecknats som nyckelbiotoper och ligger nära naturreservatet Kvikkjokk-Kabla fjällurskog. Skogsstyrelsen anser att med tanke på områdets höga naturvärden vore ett långsiktigt skydd det bästa, men har trots det bedömt att ansökan om avverkning inte kunnat avslås. Dels för att området är större än vad som kan beslutas som biotopskyddsområde, dels för att en klassning som nyckelbiotop inte är något formellt hinder för avverkning.

Kammarrätten har prövat om 18§ i Skogsvårdslagen kan tillämpas i fall som detta. Paragrafen säger att tillstånd till avverkning inte får ges om avverkningen är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljövården. Skogsstyrelsens bedömning har varit att paragrafen inte kunnat tillämpas då den inte ger området ett långsiktigt skydd.

Kammarrätten gör en annan bedömning. Rätten anser att mot bakgrund av de höga naturvärden som finns i området, så kan paragrafen tillämpas. Därmed kan tillstånd till avverkning inte ges.

– Vi konstaterar att domstolen gör en annan bedömning än vad vi gjort. Det är bra att frågan prövats och vi ska nu analysera domen för att ta ställning till ett eventuellt överklagande, säger Göran Öster, chefsjurist, Skogsstyrelsen. 

Mer information:
Göran Öster, chefsjurist Skogsstyrelsen, 03635 94 59
Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen, 036
35 94 30
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036
35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Vi konstaterar att domstolen gör en annan bedömning än vad vi gjort. Det är bra att frågan prövats och vi ska nu analysera domen för att ta ställning till ett eventuellt överklagande.
Göran Öster, chefsjurist, Skogsstyrelsen