Kontroller ska minska olaglig avverkning globalt

All handel med olagligt avverkat virke är förbjudet inom EU. Sedan den svenska lagen om handel med timmer och trävaror trädde i kraft för drygt ett år sedan har 51 svenska företag granskats. Ungefär hälften har godkänts.

Skogsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera både importörer och svenska virkesköpande företag. Många olika typer av produkter omfattas, allt från rundvirke till vanliga konsumentprodukter, som möbler och muffinsformar.

Den olagliga avverkningen är ett globalt problem med negativa konsekvenser som utarmning av naturresurser, prisdumpning och korruption. Inte minst bidrar den till avskogning med klimatförändringar och minskad biologisk mångfald som följd.

– Interpol uppskattar att upp till 30 procent av alla träprodukter i världen kommer från olagligt avverkat virke. För tropiskt virke uppskattas andelen vara så hög som 50-90 procent, säger Anna-Clara Sjöström, kontrollsamordnare, Skogsstyrelsen.

Konsumerande länder har ett stort ansvar att inte köpa produkter tillverkade av olagligt avverkat virke. Skogsstyrelsens kontroller är ett sätt för Sverige att bidra till att den olagliga avverkningen minskar. Under året som gått har 51 kontroller genomförts, 44 hos importörer och sju hos virkesköpande företag.

– Vi har godkänt 25 företag och skickat förelägganden till 22 företag. Tre av dessa har förelagts med vite om 600 000 kr respektive 200 000 kr. Den vanligaste bristen är att företagen inte har handlingar som kan visa att virket är lagligt avverkat, säger Anna-Clara Sjöström.

Ett företag har överklagat föreläggandet och ärendet ligger nu hos förvaltningsrätten.

Skogsstyrelsen har också lämnat in 24 åtalsanmälningar för avverkningar i Sverige som inte har anmälts till Skogsstyrelsen, vilket måste göras innan en avverkning får påbörjas. Fyra förundersökningar har hittills inletts.

– Olagliga avverkningar är ett problem oavsett var i världen de sker. Sverige och andra konsumentländer har framförallt ett stort ansvar att inte köpa produkter från olagligt avverkat virke, samtidigt som vi säkerställer att inget virke avverkas olagligt på hemmaplan, säger Göran Rune, chef skogsavdelningen, Skogsstyrelsen.

Fakta timmerförordningen  
           

Timmerförordningen är en EU-förordning som trädde i kraft i mars 2013. Den gäller både importerade och svenska produkter. Den svenska lagen om handel med timmer och trävaror, som kompletterar förordningen, trädde i kraft den 1 augusti 2014.

Den som placerar virke eller trävaror på EU:s marknad för första gången är enligt förordningen verksamhetsutövare och ska uppfylla förordningens krav. Det innebär att importörer, svenska skogsägare och köpare av stående svensk skog ska kunna visa att virket avverkats lagligt.

Mer information:
Anna-Clara Sjöström, kontrollsamordnare, Skogsstyrelsen, 036–35 93 72
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Interpol uppskattar att upp till 30 procent av alla träprodukter i världen kommer från olagligt avverkat virke. För tropiskt virke uppskattas andelen vara så hög som 50-90 procent.
Anna-Clara Sjöström, kontrollsamordnare, Skogsstyrelsen