Lägsta ålder för avverkning sänks inte i norr

Skogsstyrelsen har beslutat att inte sänka lägsta tillåtna ålder för avverkning i de fyra nordligaste länen. Skälet är att det inte kan uteslutas att det uppstår negativa effekter för rennäringen som behöver tillgång till äldre skogar.

Avsikten med regeln om lägsta tillåtna ålder är att skydda yngre och medelålders skog från avverkning för att upprätthålla virkesproduktionen på en för samhället acceptabel nivå. Sedan länge har det funnits andra åldersregler i norra Sverige än i resten av landet. Forskning visar att skog, oberoende av om den växer i södra, mellersta eller norra Sverige, har samma tillväxt om den växer på mark med samma bördighet och har samma egenskaper i övrigt. Efter ett omfattande utredningsarbete har Skogsstyrelsen trots detta valt att inte ändra reglerna.

– Skälet är att det kan uppstå negativa effekter för rennäringen. Bland annat kan renbetet komma att minska, eftersom renarna behöver lav som det finns mer av i äldre skogar, säger Jörgen Ringagård, specialist tillsyn, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsens utgångspunkt var att det är viktigt att de regler som finns baseras på aktuell kunskap och att det därför fanns skäl för att samma avverkningsåldrar ska gälla i hela landet.

Samtidigt pågår en utveckling där arealen äldre, naturligt uppkommen skog minskar. Den genomsnittliga åldern för avverkning kommer successivt att bli lägre, även om lägsta ålder för avverkning nu inte sänks. Detta riskerar att påverka rennäringen negativt.

Skogsstyrelsen har parallellt med utredningen om att sänka lägsta ålder för avverkning kommit fram till att tillsynen av skogsbrukets hänsyn till rennäringen behöver skärpas oavsett om en regeländring gjorts eller inte. Även förutsättningarna för de samråd mellan skogsbruk och rennäring som krävs före en avverkning behöver förbättras.

Mer information:
Jörgen Ringagård, specialist tillsyn, Skogsstyrelsen, 036–35 93 15
Magnus Viklund, enhetschef, Skogsstyrelsen, 0950–57 69 67
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Skälet är att det kan uppstå negativa effekter för rennäringen. Bland annat kan renbetet komma att minska, eftersom renarna behöver lav som det finns mer av i äldre skogar.
Jörgen Ringagård, specialist tillsyn, Skogsstyrelsen