Mark-och miljööverdomstolen avslår Skogsstyrelsens överklagan

Mark- och miljööverdomstolen ger inte Skogsstyrelsen prövningstillstånd i frågan om förbud mot spridning av hygieniserat och pelleterat avloppsslam. Det innebär att Skogsstyrelsens förbud förblir upphävt och att Sveaskog får sprida hygieniserat och pelleterat avloppsslam på två områden i Övertorneå.

– Vi hade gärna sett att frågan prövats i en högre instans, men konstaterar att domstolen gör en annan bedömning i detta ärende. När det gäller den övergripande frågan om gödsling med slam på skogsmark kommer vi att fortsatt ha en restriktiv hållning och utreda förutsättningarna från fall till fall. Detta då den kunskap som finns idag pekar på att det finns avsevärda miljörisker med denna gödslingsform, säger Emma Johansson, verksjurist, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen kommer nu att skriva föreläggande om försiktighetsåtgärder för de aktuella områdena i syfte att begränsa de miljöpåverkande effekterna.

Bakgrund

I mars 2013 förbjöd Skogsstyrelsen Sveaskog att sprida hygieniserat och pelleterat avloppsslam på två områden i Övertorneå. Detta eftersom Skogsstyrelsen ansåg att miljöeffekterna av tidigare utförda försök borde utvärderas ytterligare innan fler försök ska få genomföras. Den 17 november 2014 upphävde Mark- och miljödomstolen i Umeå detta förbud, vilket Skogsstyrelsen överklagade till Mark- och miljööverdomstolen. Domstolen beviljade inte prövningstillstånd, vilket innebär att Mark- och miljödomstolens dom gäller.

Mer information:
Emma Johansson, verksjurist, Skogsstyrelsen, 036–35 93 20
Anja Lomander, markspecialist, Skogsstyrelsen, 033–482526
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar

Citat

Vi hade gärna sett att frågan prövats i en högre instans, men konstaterar att domstolen gör en annan bedömning i detta ärende. När det gäller den övergripande frågan om gödsling med slam på skogsmark kommer vi att fortsatt ha en restriktiv hållning och utreda förutsättningarna från fall till fall. Detta då den kunskap som finns idag pekar på att det finns avsevärda miljörisker med denna gödslingsform.
Emma Johansson, verksjurist, Skogsstyrelsen