Mer delaktighet behövs om Levande skogar ska nås

Större delaktighet och engagemang hos dem som förväntas bidra till resultat är en nyckelfaktor om miljökvalitetsmålet Levande skogar ska kunna nås. Då kan takten i arbetet också öka. Det visar Skogsstyrelsens fördjupade utvärdering av Levande skogar.

I korthet visar utvärderingen att befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder inte räcker till för att nå miljökvalitetsmålet till år 2020. Det går inte heller att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Däremot är utvecklingen i miljöarbetet positiv och det behöver fortsätta för att skogens miljötillstånd ska förbättras.

Skogsstyrelsen understryker i rapporten att miljömålssystemet i sig behöver utvecklas och bli mer motivationsskapande. En viktig förutsättning för att miljömålssystemet ska fungera är att de aktörer som förväntas bidra till resultat får möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av systemet.

– För att öka takten i miljöarbetet och på sikt nå målet, så behövs ett ökat engagemang hos dem som ska göra jobbet i skogen, det vill säga i första hand skogsbruket. De behöver involveras mer, både i hur mål sätts som i hur de följs upp. Delaktighet ger förståelse och engagemang, vilket är nyckelfaktorer för att öka motivationen och därmed takten för att nå Levande skogar, säger Monika Stridsman, generaldirektör, Skogsstyrelsen.

Ett nedslag i rapporten visar på positiva trender som att mängden död ved ökar i landskapet och att arealen av vissa åldersklasser av gammal skog ökar. Insatser genomförs nu också inom skogsbruket för att minska körskador och skador på forn- och kulturlämningar samt för att förbättra villkoren för vissa hotade arter. De flesta skogsföretag genomför utbildningar i vad som är god miljöhänsyn utifrån de gemensamma målbilder som tagits fram inom skogssektorn.

Samtidigt behöver mer skog skyddas eftersom ekologiskt viktiga områden fortsätter att försvinna. Det är fortfarande brist på gammal skog, flerskiktade skogar samt ostörda fuktiga och våta skogsmiljöer. Det finns också brister i skogsbrukets miljöhänsyn och i viss omfattning avverkas nyckelbiotoper och andra värdefulla områden. Skadorna på forn- och kulturlämningar är fortsatt höga och fortfarande skadas hänsynskrävande biotoper och vattendrag i alltför hög utsträckning vid slutavverkningar.

För att förbättra miljöarbetet arbetar Skogsstyrelsen med utveckling inom en mängd styrmedel, exempel en skarpare tillsyn, dialog med skogssektorn och e-tjänster som ska göra det lättare för skogsägarna att göra rätt.

– Ytterligare en viktig insats från statens sida är att avsätta mer medel för att skydda värdefulla skogar, men också för att sköta de områden som redan skyddats, säger Monika Stridsman.

Skogsstyrelsen föreslår också att en analys görs av vad som krävs för att bevara livskraftiga populationer av de skogsberoende arterna. Denna bör göras i bred samverkan mellan olika experter, myndigheter och skogssektorn.

Mer information om den fördjupade utvärderingen finns på miljömål.se

Se Skogsstyrelsens film om fördjupad utvärdering av Levande skogar.

Mer information:
Monika Stridsman, generaldirektör, Skogsstyrelsen, 03635 94 30
Camilla Andersson, miljöstrateg, Skogsstyrelsen, 0650377 90
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 03635 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

För att öka takten i miljöarbetet och på sikt nå målet, så behövs ett ökat engagemang hos dem som ska göra jobbet i skogen, det vill säga i första hand skogsbruket. De behöver involveras mer, både i hur mål sätts som i hur de följs upp. Delaktighet ger förståelse och engagemang, vilket är nyckelfaktorer för att öka motivationen och därmed takten för att nå Levande skogar.
Monika Stridsman, generaldirektör, Skogsstyrelsen