Mycket löv att röja på stormhyggena i Skåne

Report this content

Skogsstyrelsen avslutar vårens kampanj för att få skogsägarna att öka röjningsaktiviteten i skogen med en analys av röjningsbehovet. I Skåne är röjningsbehovet stort då det finns mycket löv på hyggena efter alla stormar.

Satellitbildsanalysen visar var det kan finnas ett större röjningsbehov. I dagarna har information om röjningsbehov skickats ut till drygt 700 skogsägare i Båstad, Klippan, Perstorp, Hässleholm, Tomelilla och Sjöbo kommuner. Analysen visar inte hela röjningsbehovet på fastigheterna, utan främst bestånd med akut röjningsbehov som behöver röjas i år. Röjningsbehoven de närmaste åren är oftast betydligt större än så.

– Vi vill uppmärksamma dem på vikten av att röja i sin skog. Det finns inget lagkrav att man ska göra det, men för att kunna påverka utvecklingen av den egna skogen på lång sikt är det viktigt att röja i tid, säger Roland Månsson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Det finns såväl ekonomiska som miljömässiga vinster med att röja sin skog. Virkeskvaliteten blir bättre genom att man gynnar de bästa stammarna och styr blandningen av trädslag, vilket ökar lönsamheten vid gallring och slutavverkning. Att röja är också ett effektivt sätt att minska risken för storm- och snöskador. I slutändan kan det generera en god ekonomisk avkastning till skogsägaren.

Röjning är också en viktig naturvårdande insats. Genom att gynna vissa trädslag och lämna lämpliga områden oröjda kan skogsägaren både ta till vara och skapa nya naturvärden i sin skog

– För de skogsägare som har ädellövskog, så finns det möjlighet att söka stöd för vissa åtgärder som till exempel röjning. Detta gäller även om man vill röja fram ädla lövträd ur blandskog. Man kan få upp till 60 procent av kostnaden i stöd, säger Roland Månsson.

Skogsägarna kan via e-tjänsten Mina Sidor, med hjälp av ett bra kartmaterial planera hur röjningen ska göras.
 
Skogsstyrelsen råder också skogsägare som lejer bort arbetet att säkerställa att utföraren har rätt utbildning och att, om fastigheten är miljöcertifierad, de är godkända för att utföra arbetet. Överlag är det alltid bra att träffa den som utför röjningen och berätta hur man vill ha det.

Läs mer om röjning på www.skogsstyrelsen.se/roj

Läs mer om stödet för ädellövsskogsbruk på: www.skogsstyrelsen.se/adellovskogsbruk

Mer information:
Roland Månsson skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0451–38 31 19
Kristina Nilsson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0413–294 69
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Citat

För de skogsägare som har ädellövskog, så finns det möjlighet att söka stöd för vissa åtgärder som till exempel röjning. Detta gäller även om man vill röja fram ädla lövträd ur blandskog. Man kan få upp till 60 procent av kostnaden i stöd.
Roland Månsson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen