Mycket spridda skogsskador i Götaland efter Egon

Skogsstyrelsen och skogsbruket bedömer att stormen Egon fällde mellan 2,5 och 3 miljoner skogskubikmeter. Skadorna är mycket spridda över hela Götaland. Hårdast drabbad är skog i Västra Götalands och Jönköpings län.

Bedömningen av skadevolymen grundar sig på de inventeringar som Skogsstyrelsen och skogsbrukets aktörer genomfört i Götaland.

Volymerna är mycket spridda i hela Götaland, vilket har försvårat uppskattningen av en total volym. Totalt uppskattas den fällda volymen skog till mellan 2,5 och 3 miljoner skogskubikmeter. Mest omfattande skador finns i västra Götalands och Jönköpings län, området mellan Vänern och Vättern samt direkt öster om Vättern. Skador finns också i ett stråk österut ner mot södra Kalmar län.

Spridda volymer innebär att upparbetningen också blir kraftigt försvårad.

Stormen Egons fällda volymer är begränsade i jämförelse med stormen Gudrun, år 2005, som fällde 75 miljoner skogskubikmeter eller stormen Per år 2007 som fällde 16 miljoner. Däremot är skadorna något större än stormen Simone år 2013 där 1,5-2 miljoner skogskubikmeter föll.

Skogsägare i de stormdrabbade områdena bör omgående se över sina fastigheter. Det gäller även i de områden som inte drabbats av mer omfattande skador. Detta för att skaffa sig en bild av skadornas omfattning på fastigheten och i samråd med skogliga samarbetspartners planera för att på ett säkert sätt få ut virket ur skogen. Det är viktigt att minska risken för ytterligare skogsskador som kan uppstå genom angrepp av skogsskadeinsekter sommaren 2015.

Även vid upparbetning av stormfälld skog är det viktigt att ta miljöhänsyn till vatten, nyckelbiotoper, kulturmiljöer och stigar. På lämpliga platser kan ett antal vindfällen och skadade träd lämnas och man bör i möjligaste mån lämna de stormfällda träd som tidigare lämnats av miljöskäl vid avverkningar. Det är i första hand viktigt att få ut skadat barrvirke ur skogen, då det annars ökar risken för skadeinsekter. Enstaka barrträd kan lämnas kvar som miljöhänsyn.

– Vi vill också återigen betona att arbete i stormfälld skog är mycket farligt och därför kräver specialkunskap och rätt utrustning. Man ska aldrig arbeta ensam i stormfälld skog, säger Stig Hermansson, regional skadesamordnare, Skogsstyrelsen.

Läs mer vad stormdrabbade skogsägare bör tänka på.
Faktablad om
upparbetning av stormskadat virke.
 
Mer information:
Stig Hermansson, regional skadesamordnare, Skogsstyrelsen, 045138 31 20
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036
35 93 30
Göran Örlander, skogschef, Södra, 0470- 89 362
Daniel Fellenius, informationschef, Sydved, 010-46 784 02
Kjell Gustavsson, skogsskötselchef, Sveaskog, 0470-76 54 53

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Vi vill också återigen betona att arbete i stormfälld skog är mycket farligt och därför kräver specialkunskap och rätt utrustning. Man ska aldrig arbeta ensam i stormfälld skog.
Stig Hermansson, regional skadesamordnare, Skogsstyrelsen