Mycket spritt barrvirke kvar i skogarna efter Egon

Upparbetningen av stormskadat virke efter stormen Egon går framåt. Men fortfarande finns det mycket barrvirke som är spritt i skogen och som behöver tas om hand. Detta för att mota angrepp av granbarkborre längre fram i år.

Skogsstyrelsen bedömer att upparbetningen på de områden där det stormfällda virket ligger samlat går framåt och att det på många håll kommer att vara omhändertaget innan sommaren. Däremot verkar det fortfarande finnas mycket spritt barrvirke som ännu inte är omhändertaget.

– Viktigast är att ta hand om det spridda granvirke som ligger solbelyst, eftersom det är en extra attraktiv yngelplats för granbarkborren. Om det blir liggande kan det leda till att vi får omfattande skador av granbarkborren i de stormdrabbade länen. Spridda lövvindfällen kan och bör lämnas kvar, säger Gunnar Isacsson, insektsspecialist, Skogsstyrelsen.

Ju mer spritt virket ligger, desto dyrare blir ofta upparbetningen.

– Men, det kan bli än dyrare att avstå upparbetning eftersom angrepp av granbarkborre kan få stora ekonomiska konsekvenser för den enskilde skogsägaren, säger Gunnar Isacsson.

Stormskadat rått barrvirke måste vara bortforslat från skogen eller barkat senast den 1 juli. Vissa delar av det stormdrabbade områdena ligger inom bekämpningsområdet för granbarkborre. Inom detta får inte mer än tre skogskubikmeter rått skadat granvirke inom ett hektar lämnas kvar i skogen efter en storm.

Precis som vid en vanlig avverkning, så ska man vid upparbetning av stormfälld skog ta miljöhänsyn till vatten, nyckelbiotoper, kulturmiljöer och stigar. Träd, främst lövträd som lämnats av naturvårdsskäl i samband med andra skogliga åtgärder och som blåst omkull i stormen, bör inte upparbetas. Dessa träd ska i stället lämnas kvar i skogen för att, av miljöskäl, öka mängden död ved. Även enstaka granvindfällen kan lämnas av miljöskäl.

Läs mer om stormskador och vad som är viktigt att tänka på.

Mer information:
Gunnar Isacsson, insektsspecialist, Skogsstyrelsen, 0451–38 31 04
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Kontaktpersoner på Skogsstyrelsens distrikt:

Anders Wiborg, distriktschef Skaraborgs distrikt, 0500–38 12 03
Göran Abrahamsson, distriktschef Fyrbodals distrikt, 0522–64 57 02
Elisabeth Lindström, tf. distriktschef, Blekinges distrikt, 0457–45 51 90
Milena Stefanovic, skogskonsulent, Östergötlands distrikt,  013–32 97 44
Bengt Johansson, lokal skadesamordnare, Jönköpings distrikt, 0370–65 32 87
Anders Bäckman, lokal skadesamordnare, Jönköpings distrikt, 0383–197 32
Lennart Weidinger, lokal skadesamordnare, Kalmars distrikt, 0492–756 83
Jan Torstensson, skogskonsulent, Kalmars distrikt, 0481–482 56

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar