Ny kunskap kan rädda asken - Sveriges kungsträd

Askskottsjukan har de senaste tio åren spridits snabbt. Landskapsbilden förändras och många rödlistade arter påverkas negativt. Nya rekommendationer samt SLU:s och Skogforsks insamling av friska ympkvistar ska minska askdödens effekter och hitta framtida lösningar.

Askskottsjuka drabbar såväl unga som äldre träd och kan slå ut hela bestånd. Det är allvarligt eftersom asken är värd för ett stort antal, delvis rödlistade, arter. Som en följd av askskottsjukans omfattande spridning i Sverige rödlistades asken år 2010.

– Asken har ett stort natur- och kulturhistoriskt värde. Därför har vi, för skogsägare och allmänhet, tagit fram rekommendationer för hur skadade askar bör hanteras, säger Sanna Black-Samuelsson, specialist skogsgenetik, Skogsstyrelsen.

Under 2013 - 2015 kommer dessutom SLU och Skogforsk att driva en nationell insamling av ympkvistar från friska askar som växer tillsammans med skadade askar. Insamlingen syftar bland annat till att etablera en genbank med resistenta askar och genom forskningsanalyser öka förståelsen för varför vissa träd är motståndskraftiga mot askskottsjukan. SLU och Skogforsk hoppas på att få allmänhetens hjälp med att identifiera friska träd.

– Skogsstyrelsen, SLU och Skogforsk står gemensamt bakom idén till denna nationella insamling som vi hoppas kan bidra till ett uthålligt brukande och bevarande av ask, säger Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen.

Askskottsjuka orsakas av en mycket aggressiv sporsäcksvamp, vars sporer sprids långt med vinden. Avverkning av skadade träd har därför liten påverkan på askskottsjukans spridning. Därför rekommenderar Skogsstyrelsen generellt att i största möjliga utsträckning inte ta ner döda eller döende askar.

Om avverkning måste göras och det är aktuellt att ersätta asken med ett annat trädslag, är det framförallt byte till annat ädellövträd och markens egenskaper som ska styra vilket trädslag det blir.

Läs Meddelandet på Skogsstyrelsens webbplats.

Mer information:
Sanna Black-Samuelsson, specialist, Skogsstyrelsen, 018-27 88 23

Ulrika Lamberth, pressinformatör, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Citat

Asken har ett stort natur- och kulturhistoriskt värde. Därför har vi, för skogsägare och allmänhet, tagit fram rekommendationer för hur skadade askar bör hanteras.
Sanna Black-Samuelsson, specialist, Skogsstyrelsen