Nya föreskrifter för skogsskötsel som påverkar naturmiljön

Report this content

Skötsel av skog kan ha stor påverkan på naturmiljön. Därför tydliggörs nu vilka skogsbruksåtgärder som måste anmälas för samråd enligt Miljöbalken. Förändringarna träder i kraft den 1 april i år.

Förtydligandet görs genom att föreskrifter och allmänna råd till Miljöbalken, 12 kapitlet 6 § nu har tagits fram. Samtliga åtgärder som omfattas av föreskrifterna, bortsett från anläggning av vissa basvägar, bedömde Skogsstyrelsen redan tidigare skulle anmälas för samråd, men det fanns inga föreskrifter för det. Med de nya förskrifterna blir det tydligt för respektive åtgärd under vilka förutsättningar som en anmälan ska göras och vad en anmälan ska innehålla.

– Detta är ytterligare ett steg i vårt långsiktiga arbete med att göra det enklare och tydligare för skogsägare hur de ska agera vid olika skogsbruksåtgärder, säger Nils Carlborg, lagspecialist, Skogsstyrelsen.

Skogsvårdslagen och Miljöbalken gäller parallellt vid skötsel av skog. Enligt Miljöbalken ska åtgärder som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön anmälas till berörd myndighet, så att denna kan komma med råd, eller beslut, om hur åtgärden ska genomföras. För skogsbruksåtgärder är det Skogsstyrelsen som är ansvarig.

Enligt de nya föreskrifterna ska följande skogsbruksåtgärder anmälas för samråd; skogsbruksåtgärder i nyckelbiotoper, viss dikesrensning, skogsgödsling, askåterföring, stubbskörd, anläggande av skogsbilväg och traktorväg samt anläggande av vissa basvägar, i de fall dessa basvägar går över värdefulla våtmarker och värdefulla vattendrag.

Utöver dessa åtgärder finns också den generella skyldigheten att anmäla åtgärder som väsentligt kan ändra naturmiljön.

Beslutet om föreskrifter och allmänna råd om vilka skogsbruksåtgärder som ska anmälas för samråd enligt 12 kap 6 § Miljöbalken togs den 17 december 2013.

Mer information:                                
Nils Carlborg, lagspecialist, Skogsstyrelsen, 0155–26 49 74
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Citat

Detta är ytterligare ett steg i vårt långsiktiga arbete med att göra det enklare och tydligare för skogsägare hur de ska agera vid olika skogsbruksåtgärder.
Nils Carlborg, lagspecialist, Skogsstyrelsen