Nytt sätt för att mäta älgens fodertillgång testat

Under hösten har en ny metod för att inventera fodertillgången för klövvilt i ungskog testats i fält med hjälp av deltagare i Skogsstyrelsens och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprojekt SAFT. 

Syftet var att undersöka fodersituationen för älg i några av Västra Götalands ungskogar genom en ny metod.

– Metoden fungerade bra och vi har fått fram resultat som är användbara som underlag i älgförvaltningen. Tidigare kände vi bara till ungefär hur mycket ungskog det finns. Nu har vi, tack vare projektet, också kunskap om fodrets kvalitet, vilken bestäms av sammansättningen av trädslag i ungskogen. Resultat som vi nu ska arbeta vidare med, säger Christer Kalén, viltspecialist, Skogsstyrelsen.

Resultaten presenteras på en träff måndagen den 20 oktober kl. 10.00–11.00.
Plats: Skogsstyrelsen, Bryggaregatan 19-21, Borås

På träffen deltar arbetsledare och deltagare i det arbetslag som genomfört inventeringen. Medier som är intresserade av att ta del av resultaten är välkomna.

– Älgbetesskadorna på tall i Västra Götaland är bland de högsta i hela södra Sverige. Att få fram bra underlag som kan bidra till att vi kan nå målet om en älgstam i balans med foderresurserna och samtidigt erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter i våra arbetsmarknadsprojekt känns mycket positivt, säger Bo Hultgren, distriktschef, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har i uppdrag att ta fram underlag till älgförvaltningen. Dels i form av älgbetesinventeringar, dels beräkningar av tillgång till foderproducerande ungskog inom landets alla älgförvaltningsområden. Tillsammans bildar de ett viktigt underlag för att anpassa tilldelningen av älg inom älgförvaltningsområdena.

Mer information:
Christer Kalén, viltspecialist, Skogsstyrelsen, 03348 25 24
Bo Hultgren, distriktschef, Skogsstyrelsen, 033–48 25 20
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 03635 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar