Ökade älgbetesskador i norra Jämtland

Älgskadorna i norra Jämtlands ungskogar nådde mycket höga nivåer under den senaste vintern. 12 procent av ungtallarna i Strömsundsområdet har färska skador. Det visar Skogsstyrelsens älgbetesinventering (Äbin).

– Älgskadorna är så allvarliga att de försvårar skogsägarnas möjligheter att nå de skogspolitiska målen om uthållig och värdefull virkesproduktion samt bevarande av biologisk mångfald, säger Kenneth Lindström, regionalt viltansvarig på Skogsstyrelsen.

Årets inventering i älgförvaltningsområdet Strömsund/Sollefteå visar att i hela älgförvaltningsområdet har var femte ungtall fått en ny älgskada på stammen under den senaste vintern. Skadetrenden är ökande med liknande skadenivåer över stora områden i Norrland.

I Strömsundsområdet är skadenivån 12 procent. Längre västerut i de fjällnära områdena, där bestånden med tall är få, når skadenivån hela 40 procent. De få tallar som finns där blir därför väldigt begärliga för älgen och betas hårt.

– Älgförvaltningen måste anpassas så att skadekatastrofer undviks även de år när ogynnsamma snöförhållanden leder till särskilt högt betestryck. Skador från ett enskilt år består annars under skogens hela omloppstid, säger Kenneth Lindström.

Inventeringen visar att även lövträd betas hårt. Rönn, asp och sälg har därmed små möjligheter att växa upp till träd i norra Jämtlands ungskogar

– Vi bedömer att hårt betestryck under flera år utarmar skogen på viltfoder, vilket gör ungskogen mer känslig för älgbetning med ökad risk för stamskador. Älgarna tvingas gå hårdare på det vinterfoder som finns, säger Kenneth Lindström.

Skogsstyrelsen bistår älgförvaltningen med kunskap om skogens tillstånd, i första hand om skogsskador och älgfoderprognoser, samt råd om viltanpassad skogsskötsel. Inventering av älgskador på skog och viltfodersituationen är en förutsättning för en god precision i älgförvaltningen. Äbin är en kvalitetssäkrad metod som använts i mer än 10 år utan att ha förändrats, vilket gör resultaten jämförbara år från år.

– Den nya viltförvaltningen ger förutsättningar för en god förvaltning. Årets resultat visar tydligt att det krävs fortsatta krafttag från alla parter för att komma tillrätta med skadeproblematiken i norra Jämtland, säger Kenneth Lindström.

Läs inventeringsresultaten på www.skogsstyrelsen.se/Algbetningsskador.

Mer information:
Kenneth Lindström, regionalt viltansvarig, Skogsstyrelsen, 0278-356 63
Ulrika Lamberth, pressinformatör, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar