Risk för stora vägskador när brandvirket ska ut

Skadorna på vägnätet i det brandhärjade området i Västmanland är relativt begränsade. Skadorna kan dock öka i samband med det omfattande arbetet att transportera ut virke ur området. Detta enligt en rapport som Trafikverket och Skogsstyrelsen nu lämnat till regeringen.

Trafikverket och Skogsstyrelsen har i ett gemensamt regeringsuppdrag kartlagt skador dels på statliga allmänna vägar, dels på järnväg samt på det enskilda vägnätet och skogsbilvägar. Kartläggningen visar att flera allmänna statliga vägar i brandområdet och i dess omedelbara närhet, har skadats både av värme och av den belastning som räddningsinsatsen utgjorde.

– Sammantaget är dock skadorna relativt begränsade om man ser till att det är ett område med låg bärighet och ett svagt vägnät. En trolig orsak är att det var så varmt och torrt innan och under branden, säger Michel Gabrielsson, långsiktig planerare, Trafikverket.

Cirka 20 mil enskilt vägnät har berörts av branden och av detta har cirka 70 procent inventerats. Skadorna är relativt små. Vägtrummor och andra mindre väganläggningar har skadats, men flertalet har redan lagats.

Skadorna på de enskilda vägarna och skogsbilvägarna ökade avsevärt under hösten. Detta i samband med att trädsäkring - borttagande av träd som riskerar falla över vägarna - genomfördes. Skadorna ökade eftersom det då var betydligt regnigare och därmed fuktigare i marken. Fukt och vatten i kombination med finjordsrik mark som är mycket vanligt inom brandområdet ger marken en sämre bärighet och därmed en ökad skaderisk.

Totalt skadades 1,4 miljoner skogskubikmeter virke i branden. Ett omfattande arbete med att ta till vara det brandskadade virket pågår. Eftersom timmerandelen i den brandskadade skogen är av stort ekonomiskt värde och timmer är en färskvara, måste det tas om hand innan maj i år. Det innebär att många av de enskilda vägarna som har låg bärighet, kommer att utsättas för stora påfrestningar under vintern och våren, men också i samband med de röjningsarbeten som väntar under flera år framöver.

– Även om det görs mycket i förebyggande syfte för att undvika skador på vägarna, så vill vi uppmana markägare och verksamhetsutövare att fortsatt bevaka de skador som kan uppstå på infrastrukturen när virke transporteras ut från det branddrabbade området, säger Stefan Gunnarsson, vägspecialist, Skogsstyrelsen.

Överhuvudtaget kommer hanteringen av virke och energiråvara att ställa stora krav på infrastrukturen, såväl järnväg som väg, för att effektivt klara transporterna ut ur brandområdet. Genom planering som tar hänsyn till transportsystemets kapacitet kan skadorna begränsas.

Idag den 2 februari besöker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht brandområdet. En pressträff anordnas kl.10.30 i brandområdet. Även representanter från Trafikverket och Skogsstyrelsen finns på plats och kan svara på frågor om rapporten.
För mer information se regeringens webbplats.

Läs rapporten.

Mer information:
Stefan Gunnarsson, vägspecialist, Skogsstyrelsen, 0278–356 71
Michel Gabrielsson, långsiktig planerare, Trafikverket 010–123 58 35
Peter Linnskog, samhällsplanerare, Trafikverket, 010–124 01 29
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Sammantaget är dock skadorna relativt begränsade om man ser till att det är ett område med låg bärighet och ett svagt vägnät. En trolig orsak är att det var så varmt och torrt innan och under branden.
Michel Gabrielsson, långsiktig planerare, Trafikverket
Även om det görs mycket i förebyggande syfte för att undvika skador på vägarna, så vill vi uppmana markägare och verksamhetsutövare att fortsatt bevaka de skador som kan uppstå på infrastrukturen när virke transporteras ut från det branddrabbade området.
Stefan Gunnarsson, vägspecialist, Skogsstyrelsen