Satellitbilder visar var skogen kan behöva röjas

Skogsstyrelsen genomför under våren en kampanj för att få skogsägarna att öka röjningsaktiviteten i skogen. Skogsägare i Norrbotten får därför ett utskick om hur det ser ut i deras skog. Dessutom anordnas fem heldagar om röjning.

– Nu när snön tinar bort så är det hög tid att planera årets röjningsarbete och eventuellt köpa röjningstjänster för att röjningen ska kunna genomföras i år, säger Ragna Wennström, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

I samband med kampanjen görs en satellitbildsanalys som visar var det kan finnas ett större röjningsbehov. Redan i slutet av förra året påbörjades utskicken ut till skogsägare i Norrbotten, framförallt i kustområdet där röjningsbehovet är som störst. Syftet är att uppmärksamma dem på vikten av att röja i sin skog.

– Bilderna visar var det kan behöva röjas. Röjningsbehovet kan vara mindre än vad analysen visar, men träffsäkerheten i metoden blir allt bättre och överlag ger detta en bra vägledning till skogsägarna. Vi ordnar också fem heldagar om röjning för de som vill veta mer om röjningens fördelar och hur man går till väga, säger Ragna Wennström.

Analysen görs genom ett program som känner av färgerna som lövträden ger ifrån sig och som skiljer sig från barrträdens färger. Därefter jämförs ytor i skogen där det finns mycket lövträd med ytor som avverkats för minst tio år sedan. Ju mer löv det är på dessa ytor, desto större är röjningsbehovet. Satellitbilderna som används är maximalt ett och ett halvt år gamla.

– Det finns inget lagkrav på att man ska röja sin skog, men för att få lönsamhet i gallring och kunna påverka utvecklingen av den egna skogen på lång sikt är det viktigt att röja i tid. Generellt ger röjning grövre, friskare och stabilare träd, säger Maria Johansson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Röjning är en också viktig naturvårdande insats. Genom att gynna vissa trädslag och lämna lämpliga områden oröjda kan skogsägaren både ta till vara och skapa nya naturvärden i sin skog.

Sett över hela landet uppgår det omedelbara röjningsbehovet till nästan 1,4 miljoner hektar, vilket motsvarar ungefär sju gånger den yta som årligen avverkas i Sverige eller ytan av 2 miljoner fotbollsplaner.

Datum och plats för Skogsstyrelsens röjningsdagar

22 maj            Älvsbyn
31 maj            Överkalix
5 juni              Boden
28 augusti       Piteå
4 september   Luleå

På Skogsstyrelsens röjningssajt, www.skogsstyrelsen.se/roj, finns samlad information och råd om röjning samt mer information om röjningsdagarna i länet. Via e-tjänsten Mina sidor kan skogsägare ta fram kartor och planeringsunderlag inför en röjning.

Mer information:
Ragna Wennström, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, Södra Norrbottens distrikt, 0920–23 82 07
Maria Johansson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, Norra Norrbottens distrikt, 0926–795 84
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Nu när snön tinar bort så är det hög tid att planera årets röjningsarbete och eventuellt köpa röjningstjänster för att röjningen ska kunna genomföras i år.
Ragna Wennström, skogskonsulent, Skogsstyrelsen