Skogen ger nyanlända invandrare nya möjligheter

Report this content

Nu får nyanlända invandrare i Västmanland möjlighet att arbeta med olika landskapsvårdande insatser parallellt med att de studerar svenska.  

Projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen. Det omfattar totalt 40 personer i Uppsala och Västmanlands län, varav 20 deltagare i Fagersta. På uppdrag av Länsstyrelsen arbetar de för närvarande med att röja dikeskanter längs med vägarna i brandområdet samt iordningsställa parkeringsfickor. Detta för att tillgängliggöra brandområdet inför öppnandet av naturreservatet i höst.

– Ur flera synvinklar är detta ett mycket positivt projekt. Dels får deltagarna möjlighet att utveckla sin kompetens och därmed underlätta inför ett framtida inträde på arbetsmarknaden, dels kommer deras insats att ge positiva landskapsvårdande effekter här i Västmanland, säger Jenny Stendahl, distriktschef, Skogsstyrelsen.

Under tolv månader ska deltagarna, under handledning av Skogsstyrelsen bland annat underhålla vandringsleder i naturreservat genom exempelvis röjning. Hittills har detta gjorts längs med Bruksleden. Hälften av tiden tillbringas i skogen, resterande tid lär sig deltagarna svenska.

– Det här gör att personer som inte har så mycket utbildning snabbt kan börja jobba i Sverige samtidigt som de lär sig svenska, får kontakter och referenser. Det är oerhört värdefullt när man söker arbete, säger Malin Fredriksson, Arbetsförmedlingen.

Fakta: Arbetsförmedlingen ansvarar sedan december 2010 för att samordna etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Myndighetens uppdrag är att underlätta och påskynda vägen till arbete eller studier och ge förutsättningar för egenförsörjning. Det kan handla om att ta del av olika insatser som praktik, svenskundervisning och samhällsorientering.

Den som får uppehållstillstånd i Sverige, och tas emot i en kommun, skrivs in på Arbetsförmedlingen och får en etableringsplan som gäller i två år.

Mer information:
Tommy Gyllenberg, arbetsledare, Skogsstyrelsen, 021–15 36 36
Jan-Inge Tobiasson, reservatsförvaltare, Länsstyrelsen, 010–224 93 65
Malin Fredriksson, Arbetsförmedlingen i Fagersta, 010–486 99 14
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Ur flera synvinklar är detta ett mycket positivt projekt. Dels får deltagarna möjlighet att utveckla sin kompetens och därmed underlätta inför ett framtida inträde på arbetsmarknaden, dels kommer deras insats att ge positiva landskapsvårdande effekter här i Västmanland.
Jenny Stendahl, distriktschef, Skogsstyrelsen