Skogsägare uppmanas att röja mer i skogen

Nästan 1,4 miljoner hektar skog skulle behöva röjas i Sverige. Det motsvarar ytan av cirka 2 miljoner fotbollsplaner. Att röja sin skog är både en lönsam investering för skogsägaren och en viktig del av ett aktivt naturvårdsarbete.

Under våren sätter Skogsstyrelsen röjning i fokus, dels för att uppmärksamma skogsägare på att just deras skog kan behöva röjas, dels för att visa hur man går till väga för att planera och beställa röjning. Bland annat genomförs röjningsanalyser utifrån satellitbilder. Dessa visar var det kan finnas behov av röjning.

– Vi vill att fler skogsägare över hela landet ska röja sin skog. Röjningen bidrar till en hållbar skogsproduktion, ger arbetstillfällen och medverkar till ekonomisk tillväxt på landsbygden, säger Ulf Olsson, rådgivningsspecialist, Skogsstyrelsen.

Röjningens omfattning har varierat relativt mycket genom åren. Även om det röjs mer i skogen än tidigare, så har arealen skog med ett omedelbart behov av röjning kontinuerligt stigit. År 2010 uppgick den arealen till drygt 1,5 miljoner hektar, den högsta siffra som redovisats. Resultaten från de senaste åren tyder på ett möjligt trendbrott, men fortfarande är arealen skog som omedelbart behöver röjas alltför stor.
 
Sett över hela landet uppgår det omedelbara röjningsbehovet till nästan 1,4 miljoner hektar, vilket motsvarar ungefär sju gånger den yta som årligen avverkas i Sverige. I Svealand är röjningsbehovet i genomsnitt något högre än för landet som helhet, medan det i södra Norrland är något lägre. I norra Norrland och i Götaland är det genomsnittliga röjningsbehovet detsamma som för landet i sin helhet.

Det finns inga lagkrav som säger att en skogsägare måste röja sin ungskog, men det finns såväl ekonomiska som miljömässiga vinster med att göra det. Virkeskvaliteten blir bättre genom att man gynnar de bästa stammarna och styr blandningen av trädslag, vilket ökar lönsamheten vid framtida gallring och slutavverkning. Det är också ett effektivt sätt att minska risken för storm- och snöskador. I slutändan kan det generera en god ekonomisk avkastning till skogsägaren.

– Genom att röja kan skogsägarna också göra en viktig miljöinsats. Genom att gynna vissa trädslag och lämna lämpliga områden oröjda kan de ta tillvara och skapa nya naturvärden i sin skog, säger Sten Edlund, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen.

På Skogsstyrelsens röjningssajt, www.skogsstyrelsen.se/roj, finns samlad information och råd om röjning. Via e-tjänsten Mina sidor kan skogsägare ta fram kartor och planeringsunderlag inför en röjning.

Mer information:
Sten Edlund, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen, 06319 45 78
Ulf Olsson, rådgivningsspecialist, Skogsstyrelsen, 0611837 43
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 03635 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Citat

Vi vill att fler skogsägare över hela landet ska röja sin skog. Röjningen bidrar till en hållbar skogsproduktion, ger arbetstillfällen och medverkar till ekonomisk tillväxt på landsbygden.
Ulf Olsson, rådgivningsspecialist, Skogsstyrelsen
Genom att röja kan skogsägarna också göra en viktig miljöinsats. Genom att gynna vissa trädslag och lämna lämpliga områden oröjda kan de ta tillvara och skapa nya naturvärden i sin skog.
Sten Edlund, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen