Skogsstyrelsen åtalsanmäler olovliga avverkningar

Antalet avverkningar i Götaland som inte anmäls till Skogsstyrelsen har ökat. På vissa områden, framför allt inom stormområdet, har upp till 25 procent av utförda avverkningar inte anmälts i förväg visar Skogsstyrelsens kontroller. Skogsstyrelsen lämnar nu in åtalsanmälningar på 89 överträdelser.

Alla skogsägare är skyldiga att anmäla planerade avverkningar över 0,5 hektar till Skogsstyrelsen minst sex veckor före det att avverkningen påbörjas. Lagen har kommit till för att ge Skogsstyrelsen möjlighet att före avverkning ta nödvändiga kontakter med markägaren och vid behov vidta åtgärder för att minska påverkan på exempelvis höga naturvärden i samband med avverkning.

– En avverkningsanmälan ger oss möjlighet att ge råd om hur skogsägaren på bästa sätt kan ta natur- och miljöhänsyn vid avverkning och efterföljande föryngring. Dessutom är det viktigt att vi kan följa upp arbetet med återväxten på det avverkade området, säger Lars Ekberg, Skogsstyrelsens regionchef för region Öst.

Antalet föryngringsavverkningar som inte anmäls i tid till Skogsstyrelsen har ökat under de senaste åren. På vissa områden, framför allt inom stormområdet i Götaland, har upp till 25 procent av utförda avverkningar inte anmälts i förväg.

– Jag tror att det ökade antalet olovliga avverkningar hänger samman med arbetet efter stormarna Gudrun och Per, vilket har präglats av katastrofkaraktär. Man har varit tvungen att agera snabbt och då kan det tyvärr uppstå brister i rutinerna, säger Skogsstyrelsens regionchef för region Väst, Hjördis Astfeldt.

De ärenden som nu har lämnats in till åklagarmyndigheten för prövning om brott mot skogsvårdslagen finns främst i Götaland och är relativt jämt föredelade över samtliga distrikt.

Läs mer på www.skogsstyrelsen.se/press

Mer information:
Bengt Fredriksson, lagspecialist Skogsstyrelsen, tfn 0490-25 80 45
Lars Ekberg, regionchef Skogsstyrelsen, tfn 0490-25 80 64
Hjördis Astfeldt, regionchef Skogsstyrelsen, tfn 033-48 25 16
Camilla Kastner, informatör Skogsstyrelsen, tfn 0470-72 61 29

Dokument & länkar