Skogsstyrelsen om domen gällande Änok-deltat

Högsta förvaltningsdomstolen anser att Naturskyddsföreningen hade rätt att överklaga Skogsstyrelsens beslut gällande Änok-deltat. Skogsstyrelsen anser att det är bra att rättsläget nu är tydliggjort gällande vem som har talerätt i detta ärende.

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att en ideell miljöorganisation har rätt att överklaga ett tillstånd som Skogsstyrelsen fattat med stöd av skogsvårdslagen, eftersom sådana beslut omfattas av artikel 9.3 i Århuskonventionen.

– Det är bra att Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om talerätt. Det här är ett principiellt mycket viktigt mål. Vår tolkning var en annan än den som rätten gjort, men nu får vi förhålla oss till detta och se över på vilket sätt det kan komma att påverka våra arbetssätt, säger Göran Öster, chefsjurist, Skogsstyrelsen.

Högsta förvaltningsdomstolen har endast tagit ställning till frågan om Naturskyddsföreningen har talerätt. Frågan om själva avverkningen är inte avgjord, utan Högsta förvaltningsdomstolen har återförvisat den frågan till Kammarrätten.

Målet handlar om två ansökningar om avverkning i Kvikkjokk i Norrbottens län. Områden har helt eller delvis betecknats som nyckelbiotoper och ligger nära naturreservatet Kvikkjokk-Kabla fjällurskog. Skogsstyrelsen har bedömt att ansökan om avverkning inte kunde avslås. Att området har klassats som nyckelbiotop utgör inte något formellt hinder för avverkning. Området är dessutom större än vad som kan beslutas som biotopskyddsområde.

Mer information:
Göran Öster, chefsjurist Skogsstyrelsen, 036-35 94 59

Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen, 036-35 94 30
Ulrika Lamberth, pressinformatör, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

– Det är bra att Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om talerätt. Det här är ett principiellt mycket viktigt mål. Vår tolkning var en annan än den som rätten gjort, men nu får vi förhålla oss till detta och se över på vilket sätt det kan komma att påverka våra arbetssätt.
Göran Öster, chefsjurist på Skogsstyrelsen