Stora insatser för att hindra almsjukan på Gotland

Sommarens inventeringar visar att det är något fler almar som drabbats av almsjuka i år jämfört med i fjol. Skogsstyrelsen är nu i full gång med att hugga ned och köra ut de sjuka träden. Drygt 5000 träd måste tas om hand innan sommaren 2016 för att motverka spridningen av almsjuka.

Under sommaren har Skogsstyrelsen inventerat almar på Gotland för att kartlägga antalet almar drabbade av almsjukan. De almar där almsjuka har konstaterats har markerats med färg eller band och kommer under vinterhalvåret att huggas ned och flisas eller eldas i skogen.

Almsplintborrens larver övervintrar under barken på almen och kläcks som färdiga skalbaggar som flyger ut runt midsommar. De skalbaggar som övervintrat i ett almsjukt träd kan ta med sig smittan till friska träd och på så sätt sprida sjukdomen. För att hinna före almsplintborren och hindra spridningen är det drygt 5000 träd som måste förstöras innan sommaren nästa år.

– Vi är nu i full gång med att såga ner och köra ut almarna. Allt ska hinnas tas om hand och även flisas innan sommaren. Vi hoppas på en kall och torr vinter så att vi kan komma åt alla sjuka träd. Är marken för mjuk ökar risken för körskador i känsliga marker och det måste vi undvika, säger Anna-Lena Smedberg, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Koncentrationen av almsjuka är som störst på mellersta Gotland, men finns idag spridd från Hangvar i norr till Grötlingbo i söder. Sommarens inventering visar att antalet sjuka träd har ökat något jämfört med 2014. Sett över de senaste åren ligger antalet sjuka träd dock relativt konstant. Almsjuka har också hittats på fler skogsområden i år jämfört med i fjol, vilket visar att spridningen kan ha ökat något.

– För att minska spridningen av almsjuka är det viktigt att man inte lagrar almved eller har högar med almris liggande på sin mark. Man ska inte heller ta hit almved från fastlandet, säger Anna-Lena Smedberg.

Almsjukan har bekämpats på Gotland sedan den påträffades 2005. Hittills har cirka 5 procent av öns almbestånd avverkats på grund av almsjuka. Detta kan jämföras med Öland där almsjuka påträffades ungefär samtidigt som på Gotland. Där har inga bekämpningsinsatser gjorts och tyvärr är nu nästan hela Ölands almbestånd drabbat av almsjuka.

Almsjuka är en aggressiv svampsjukdom som gör att alm vissnar, torkar och dör. Almsjuka kan ta död på ett träd på bara några veckor. Inventeringen av almsjuka träd och det efterföljande arbetet med att förstöra dem görs inom projektet LifeELMIAS. LifeELMIAS fokuserar på att bekämpa almsjukan samt långsiktigt säkerställa livsmiljön för de naturvärden inom Natura 2000 områden på Gotland som är knutna till alm och ask.

Mer information:
Anna-Lena Smedberg, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 049825 85 20
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 03635 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.